Skip to main content
Please wait...

terms-sv

NetRange allmänna användarvillkor för Smart TV

 

Din internet-anslutna TV (”Enhet") använder en internettjänst ("Portal"). Detta möjliggör att du får tillgång till tjänster, innehåll, programvara och produkter från tredje parter via internet. Dessutom får du tillgång till allmänt internetinnehåll.

A. Allmänna bestämmelser

 

1. Din relation till NetRange

Din avtalspart för användning av portalen och alla produkter du kan få tillgång till via portalen eller tredje parter, som till exempel tjänster, programvara och servicefunktioner (“Appar”), är NetRange MMH GmbH (“NetRange”). NetRanges allmänna användarvillkor omfattar användning av portalen, tillgång till appar, tillgång till allmänt internetinnehåll och utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och NetRange. Dessa allmänna användarvillkor kompletterar de villkor och friskrivningsklausuler som du erhöll i samband med köpet av din utrustning och påverkar inte giltigheten av dessa.

2. Godkännande av de allmänna användarvillkoren

Användningen av portalen förutsätter ett godkännande av de allmänna användarvillkoren. Samtidigt måste du ha nått myndig ålder enligt för dig tillämplig lag såvida du inte agerar med målsmans tillstånd i överensstämmelse med för dig tillämplig lag. I fall du inte accepterar de allmänna användarvillkoren - även om det bara är delvis - kan åtkomsten till portal och appar inte garanteras. Genom användning av portalen godkänner du att de aktuella allmänna användarvillkoren är rättsligt bindande för dig. Dessutom bekräftar och accepterar du att din användning av portalen behandlas som ett godkännande av de allmänna användarvillkoren.

3. Förändringar på din TV

Appar kan hämtas via din TV med hjälp av portalen. Åtkomst till dessa appar kan endast garanteras om TV:n inte manipulerats på något sätt. Du samtycker till att inte manipulera och inte heller försöka manipulera TV:n. Du samtycker till att inte kringgå och inte heller försöka kringgå tekniska åtgärder för att styra åtkomst till vissa innehåll eller rättigheter till sådana innehåll. Du samtycker till att inte kringgå och inte heller försöka kringgå kopieringsskydd. Du samtycker till att inte kryptera och inte heller försöka kryptera krypteringschiffernycklar. Du kommer inte heller lämna och inte heller försöka lämna ogiltiga säkerhetsfunktioner som utförts i TV:n. Du samtycker till att inte använda TV:n för otillåtna ändamål, olagligt eller i strid med bestämmelserna.

4. Användning av portalen och apparna

Användning av portalen och apparna förutsätter en funktionsduglig internetanslutning. Portalen tillhandahålls av NetRange utan garanti. Tillhandahållande av åtkomst till allmänna internetinnehåll eller portalen kan begränsas eller tas bort när som helst och utan föregående varsel. NetRange accepterar ingen garanti för permanent tillgång till en viss app. NetRange är berättigad att justera eller inkludera appar när som helst. NetRange har rätt att efter eget gottfinnande ändra portalens funktioner - exempelvis genom förbättring eller borttagning av funktioner eller tjänstefunktioner.

5. Registrering

Åtkomst till portalen kan kräva registrering, upprättande av ett användarkonto och/eller betalning av en avgift. Registreringen kan kräva framställning av personuppgifter och val av ett unikt och hemligt lösenord. Dina personrelaterade uppgifter hanteras i överensstämmelse med NetRanges integritetspolicy och tillämpliga dataskyddslagar.

Dina personuppgifter måste vara fullständiga, korrekta och sanningsenliga. NetRange förbehåller sig rätten att spärra användarkonton om dessa utfärdades på ett orimligt sätt och/eller överträder de allmänna användarvillkoren.

6. Programvara och immateriella rättigheter

Under vissa omständigheter kommer du att behöva ytterligare programvara för att kunna använda portalen eller erhålla särskilda appar. Ibland har du fått speciell programvara när du köpt TV:n och kommer att erhålla ytterligare programvara i framtiden. Programvaran har för det mesta integrerats i TV:n och är inte tillgänglig för dig som användare. Den installerade programvaran ägs av tredje part.

När du använder programvaran är du införstådd med att du inte på något sätt får demontera, dekompilera, nerdatera eller förändra programvaran. Dessutom accepterar du att inte använda programvaran för utveckling av derivat och att inte tilldela underlicenser till programvaran, distribuera programvaran eller använda den för otillåtna ändamål, olagligt eller i strid med bestämmelserna.

De aktuella allmänna användarvillkoren och alla licensavtal i samband med detta gäller även för användning av denna programvara. Respektive licensavtal gäller för användning av programvaran från tredje part.

Vid användning av programvaran måste du beakta äganderätten till programvaran. NetRange förbehåller sig alla rättigheter till programvaran och andra immateriella rättigheter som upphovsrätt, patenträttigheter och rättigheter till kommersiella varumärken och varunamn.

7. Friskrivning och begränsning av ansvar

NetRange tar inget ansvar om portalen eller en app inte överensstämmer med användarens krav eller om användningen av portalen inte kan ske vid önskad tidpunkt utan begränsningar eller avbrott. NetRange ansvarar inte för information, innehåll tillgängligt via portalen och internet samt dess användning och tillförlitlighet. Dina särskilda garantier överlämnades vid köpet av din TV. Dessa garantiers giltighetstid inklusive undantagen för ansvar i samband med detta fortsätter att gälla.

NetRange betalar inget skadestånd för oförutsedda, indirekta och otypiska skador. Dessutom accepteras inte följdskador (detta innebär förlorad vinst eller förlorade besparingar) eller skadestånd eller skador på grund av dataförlust eller avbrott i verksamheten som uppstår genom användning av TV, portal eller en app eller i samband med dessa, oavsett om dessa skador är baserade på civilrättsliga frågor, en garanti, ett kontrakt eller annan juridisk teori - även om risken för sådana skador påpekades för NetRange eller man är medveten om en sådan möjlighet. NetRanges högsta gemensamma ansvar för skador (oavsett orsakerna) uppgår till det belopp du betalat för din TV. De tidigare nämnda kriterierna för uteslutning av ansvar gäller inte vid grov vårdslöshet, med avsiktliga handlingar eller skador på liv, kropp eller hälsa. Även denna artikel är i största möjliga omfattning tillämplig i enlighet med tillämplig lag för dessa villkor.

8. Allmänna bestämmelser

Du samtycker till att det inte betraktas som ett formellt avstående från dessa rättigheter om NetRange inte utövar eller genomför de rättigheter eller laga åtgärder, eller rättigheter eller laga åtgärder som ska vidtas av NetRange i enlighet med tillämplig lag och nämnda rättigheter eller laga åtgärder fortfarande står till NetRanges förfogande. Du samtycker till att NetRange skickar meddelanden till dig via portalen om ändringar i de allmänna användarvillkoren etc. I detta fall kommer NetRange be dig att på nytt godkänna de ändrade allmänna användarvillkoren.

Om en domstol fastställer att en bestämmelse i dessa allmänna användarvillkor är rättsligt ogiltig, kommer motsvarande bestämmelse att tas bort ur de allmänna användarvillkoren. De återstående allmänna användarvillkorens giltighet påverkas inte av detta. De återstående allmänna användarvillkoren fortsätter att gälla och är verkställbara.

Du samtycker till det icke-exklusiva ansvaret för lagen i det tillämpliga landet. Du samtycker till att NetRange även har rätt att begära provisoriska förordningar [eller andra rättsskydd av lika brådskande art] inom ramen för ett rättssystem. FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor gäller inte för dessa aktuella allmänna användarvillkor. Användningen av CISG utesluts härmed kategoriskt

B. Appar

 

1. Definitioner

Appar är visuella element och idéer med ljud som erbjuds av NetRange eller tredje part. Bland annat innehåller dessa data, material, filmer, videor, fotografier, programvara, spel. Design, konstverk, bilder, musik, ljud, information och annat material, inklusive derivat, befintliga eller framtida verk, i alla medier och alla format. Appar täcker en hel rad tjänster och funktioner som erbjuds av NetRange eller tredje part och som är typiskt tillgängliga via internet. Bland annat inkluderar dessa tillgång till musik, film, video, nyhetssändningar, bloggar, chattjänster, användning av sociala nätverk, information, inköp, tillhandahållande, försäljning, hyra och råd när det gäller din TV.

2. Användning

Alla appar som portalen innehåller är endast avsedda för privat, icke-kommersiellt bruk. Alla andra användningar är förbjudna.

3. Registrering

Tillgång till apparna kan kräva registrering, upprättande av ett användarkonto och/eller betalning av en avgift. Registreringen kan kräva framställning av personuppgifter och val av ett unikt och hemligt lösenord. Dina personrelaterade uppgifter hanteras i överensstämmelse med tjänsteleverantörens integritetspolicy och tillämpliga dataskyddslagar. Registrering och upprättande av ett användarkonto samt avgiftsnivåerna i samband med en app från tredje part ligger till grund för riktlinjerna och de allmänna användarvillkoren för innehållet från respektive tredje part.

4. Friskrivningsklausul

Appar som hämtas via portalen kontrolleras inte av NetRange. Din TV möjliggör tillgång till och mottagning av dessa appar via internet. NetRange har ingen redaktionellt inflytande över alla appar som utarbetats av andra parter och mottagits på din TV via portalen och ansvarar därför varken för apparnas innehåll eller framställning. NetRange lämnar ingen garanti för apparnas fullständighet eller framställning i rätt tid. Det samma gäller för innehållets korrekthet, exakthet och tillförlitlighet. Du måste beakta detta och vara införstådd med att använda dessa appar på egen risk.

5. App-ägarnas rättigheter

Appar kan skyddas av upphovsrätten, genom andra immateriella rättigheter eller annan förmögenhetsrätt. Under vissa omständigheter är det nödvändigt att erhålla en licens eller ett annat tillstånd på egen risk och bekostnad för att kunna använda vissa appar. Du är medveten om att du själv är ansvarig för att erhålla nödvändiga licenser eller tillstånd. Du är medveten om att du själv är ensam ansvarig för skador som orsakas av underlåtenhet att erhålla motsvarande licenser eller tillstånd. Du är införstådd med att NetRange inte är ansvarig för din användning av innehåll.

C. Dataskydd

NetRange lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter som du överlämnar till NetRange. Då och då kommer NetRange att använda "cookies" för att samla in och lagra en del av dina personuppgifter. Detta görs för att säkerställa portalens funktionalitet (till exempel för att lagra dina landsinställningar och ditt godkännande av dessa allmänna användarvillkor).

Genom att använda portalen och erkännande av de tillämpliga allmänna användarvillkoren lämnar användaren sitt medgivande till att denna användning är förknippad med reklam och kontakter genom meddelanden från NetRange eller tredje part eller aktuella meddelanden, administrativa meddelanden, nyhetsbrev och andra material vid behov. Nämnda reklam och kontakt är en del av portaltjänsten; en registrering sker inte. Det kan förekomma att vissa tjänster och innehåll inte lämpar sig för minderåriga eller andra användare.

D. Kontaktuppgifter

Portalen tillhandahålles av NetRange MMH GmbH, Mönckebergstr. 22, 20095 Hamburg, Tyskland. Du kan nå oss via e-post på info@netrange.com. Du kan även läsa dessa allmänna användarvillkor online på http://www.netrange.com/terms.

 

 

About

As a pioneer in Smart TV and automotive portals and ecosystems, NetRange provides a global, cloud-based app portal with fully copyrighted content, including: world-leading VoD services, linear TV channels, sports, music, and games. We offer all entertainment apps for tier-one CE manufacturers and global operators. Our mission is to build a sustainable app portal that creates value for end-users, while also utilizing the portal product for business clients to generate continuous revenue and help brands establish closer customer relationships with their end-users.