Skip to main content
Please wait...

terms-sk

Všeobecné užívateľské podmienky NetRange pre Smart TV

 

Váš TV pripojený k internetu („Zariadenie") používa funkciu internetovej služby („Portál"). Toto vám umožňuje pristupovať k službám, obsahu, softvéru a produktom tretích strán prostredníctvom internetu. Okrem toho obdržíte prístup k otvorenému internetovému obsahu.

A. Všeobecné podmienky

 

1. Váš vzťah s NetRange

Váš zmluvný partner pre používanie Portálu a všetkých produktov, ku ktorým môžete pristupovať prostredníctvom portálu alebo tretích strán, ako napríklad služby, softvér a funkcie služieb (“Aplikácie”), je NetRange MMH GmbH ("NetRange”). Všeobecné užívateľské podmienky NetRange zahŕňajú používanie Portálu, prístup k Aplikáciám, prístup k otvorenému internetovému obsahu a predstavujú právne záväznú dohodu medzi Vami a NetRange. Tieto Všeobecné užívateľské podmienky dopĺňajú podmienky a nezáväzné ustanovenia, ktoré Vám boli doručené pri zakúpení Vášho zariadenia a neovplyvňujú platnosť týchto podmienok.

2. Súhlas so Všeobecnými užívateľskými podmienkami

Používanie Portálu predpokladá prijatie Všeobecných užívateľských podmienok. Zároveň musíte byť vo veku dospelosti podľa právneho systému, ktorému podliehate, ak nejednáte s predchádzajúcim dohovorom s Vaším právnym zástupcom podľa právneho systému, ktorému podliehate. V prípade, že nesúhlasíte so Všeobecnými užívateľskými podmienkami - dokonca len čiastočne - prístup k Portálu a Aplikáciám nemôže byť zaručený. Prostredníctvom používania Portálu prijímate, že súčasné Všeobecné užívateľské podmienky sú pre Vás právne platné. Okrem toho uznávate a prijímate, že Vaše používanie tohto sa považuje za prijatie Všeobecných užívateľských podmienok.

3. Zmeny TV

Aplikácie sa môžu vyvolať cez Váš TV prostredníctvom Portálu. Prístup k týmto Aplikáciám sa môže výhradne zaručiť, ak TV nie je žiadnym spôsobom manipulovaný. Súhlasíte, že nebudete manipulovať TV, ani sa o to nebudete pokúšať. Súhlasíte, že sa nebudete vyhýbať technickým opatreniam pre kontrolu prístupu k príslušnému obsahu alebo právam na taký obsah, ani sa o to nebudete pokúšať. Súhlasíte, že sa nebudete vyhýbať systémom ochrany proti kopírovaniu, ani sa o to nebudete pokúšať. Súhlasíte, že nebudete kódovať šifrovacie číslicové kľúče, ani sa o to nebudete pokúšať. Tiež neurobíte neplatnými bezpečnostné funkcie implementované v TV, ani sa o to nebudete pokúšať. Súhlasíte, že nebudete používať TV na neoprávnené účely alebo ilegálne alebo proti nariadeniam.

4. Používanie Portálu a Aplikácií

Používanie Portálu a Aplikácií predpokladá fungujúce internetové pripojenie. Portál poskytuje NetRange bez záruky. Poskytnutie prístupu k otvorenému internetovému obsahu alebo Portálu sa môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia obmedziť alebo odstrániť. NetRange neprijíma žiadnu záruku za stály prístup k príslušnej Aplikácii. NetRange je oprávnená kedykoľvek upraviť alebo zahrnúť Aplikácie. NetRange je oprávnená zmeniť funkcie Portálu - napríklad prostredníctvom vylepšenia alebo odstránenia funkcií alebo funkcií služieb - podľa svojej vlastnej vôle.

5. Registrácia

Prístup k Portálu si môže vyžadovať registráciu, nastavenie užívateľského účtu a/alebo poplatok. Registrácia si môže vyžadovať prípravu osobných údajov a výber jedinečného a tajného hesla. S Vašimi osobnými údajmi sa zaobchádza v súlade so smernicami ochrany údajov NetRange a platnými zákonmi na ochranu údajov.

Vaše osobné údaje musia byť úplné, správne a pravdivé. NetRange si vyhradzuje právo zablokovať užívateľské účty za predpokladu, že boli vydané nerozumným spôsobom a/alebo porušujú Všeobecné užívateľské podmienky.

6. Práva vlastníctva softvéru a duševného vlastníctva

Za určitých okolností budete potrebovať doplnkový softvér, aby ste mohli používať Portál alebo pristupovať k príslušným Aplikáciám. Príležitostne Vám bol dodaný špeciálny softvér pri zakúpení TV a v budúcnosti dostanete doplnkový softvér. Softvér je z väčšej časti integrovaný do TV a nie je prístupný pre Vás ako používateľa. Nainštalovaný softvér je majetkom tretích strán.

Keď používate softvér, súhlasíte, že nevykonáte žiadnu demontáž, dekompiláciu, úpadok alebo zmenu softvéru. Okrem toho súhlasíte, že softvér nebudete používať na vývoj derivátov a neudelíte žiadne sublicencie k softvéru, nebudete softvér distribuovať ani používať na neoprávnené účely alebo nelegálne, ani proti nariadeniam.

Súčasné Všeobecné užívateľské podmienky a všetky licenčné zmluvy, ktoré s týmto súvisia, platia pre používanie tohto softvéru. Príslušné licenčné zmluvy platia pre používanie softvéru prostredníctvom tretích strán.

Vlastnícke práva pre softvér neprehliadate počas používania softvéru. NetRange si vyhradzuje všetky práva na softvér a iné duševné vlastníctvo, ako sú autorské právo, patentové práva a práva na obchodné značky a názvy značiek.

7. Vylúčenie a obmedzenie zodpovednosti

NetRange neprijíma žiadnu zodpovednosť v prípade, že Portál alebo Aplikácia nesúhlasí s požiadavkami používateľa, alebo že sa používanie Portálu môže uskutočňovať v želanom čase bez obmedzení alebo prerušení. NetRange neprijíma žiadnu zodpovednosť za informácie, obsah prístupný prostredníctvom Portálu a internetu a jeho používanie a spoľahlivosť. Vaše špeciálne záruky Vám boli odovzdané pri zakúpení TV. Platnosť týchto záruk vrátane vylúčení zodpovednosti spojená s týmto ďalej existuje.

NetRange neplatí žiadne odškodné za náhodné, nepriame a netypické škody. Okrem toho, následné škody (toto sa týka stratených ziskov alebo stratených úspor) alebo odškodnenia alebo škody v prípade straty dát alebo rozpadu obchodov, ktoré vzniknú z používania TV, Portálu alebo Aplikácie alebo sú s nimi spojené, nie sú prijímané bez ohľadu na to, či sa tieto škody zakladajú na čine proti verejnému poriadku, záruke, zmluve alebo inej právnej teórii - dokonca ak možnosť takých škôd bola poukázaná na NetRange alebo si je vedomá takej možnosti. Nanajvýš sa spoluzodpovednosť NetRange za škody (bez ohľadu na príčiny) rovná sume zaplatenej za TV. Predtým spomenuté kritériá vylúčenia neplatia v prípade hrubej nedbalosti, s úmyselnými činmi alebo poškodeniami života, tela alebo zdravia. Tento článok tiež platí v najväčšom možnom rozsahu podľa platných zákonov pre tieto podmienky.

8. Všeobecné ustanovenia

Súhlasíte, že v prípade, ak NetRange nevykoná alebo neimplementuje práva alebo právne prostriedky, alebo práva alebo právne prostriedky, ktoré sú kvôli NetRange v súlade s platným zákonom, toto sa nekvalifikuje ako formálne zrieknutie sa týchto práv zo strany NetRange a platné práva alebo právne prostriedky sú stále k dispozícii NetRange. Súhlasíte, že NetRange Vám posiela správy prostredníctvom Portálu o zmenách Všeobecných užívateľských podmienok atď. V tomto prípade Vás NetRange požiada, aby ste znovu schválili zmenené Všeobecné užívateľské podmienky.

V prípade, ak sa ustanovenie týchto všeobecných užívateľských podmienok pokladá súdom za právne neúčinné, príslušné ustanovenie sa zo všeobecných užívateľských podmienok vymaže. Z tohto dôvodu to zvyšné všeobecné užívateľské podmienky neovplyvní. Zvyšné všeobecné užívateľské podmienky zostávajú naďalej platné a vykonateľné.

Súhlasíte s nevýhradnou zodpovednosťou práva príslušnej krajiny. Súhlasíte, že NetRange má tiež nárok požadovať predbežné nariadenia [alebo inú, rovnako naliehavú právnu ochranu] v rámci rozsahu právneho systému. Dohoda Spojených národov o medzinárodnom predaji tovaru neplatí pre súčasné všeobecné užívateľské podmienky. Používanie CISG sa týmto kategoricky vylučuje

B. Aplikácie

 

1. Definície

Aplikácie sú audio-vizuálne prvky a myšlienky, ktoré ponúka NetRange alebo tretie strany. Medzi inými vecami tieto obsahujú dáta, materiálne filmy, videá, fotografie, softvér, hry. Dizajny, umelecké diela, obrázky, hudba, zvuky, informácie a iný materiál vrátane derivátov, existujúcich alebo budúcich diel, vo všetkých médiách a formátoch. Aplikácie pokrývajú celý rozsah služieb a funkcií, ktoré ponúka NetRange alebo tretie strany, ktoré sú typicky prístupné prostredníctvom internetu. Medzi inými vecami tieto zahŕňajú dostupnosť hudby, filmu, videa, prenosu správ, blogov, chatových služieb, používanie sociálnych sietí, informácií, zaobstarávanie, poskytovanie, predaj, nákup, prenájom a poradenstvo ohľadom Vášho TV.

2. Používanie

Používanie všetkých Aplikácií obsiahnutých v portáli je výhradne obmedzené na osobné, nekomerčné použitie. Iné použitia sú zakázané.

3. Registrácia

Prístup k Portálu si môže vyžadovať registráciu, nastavenie užívateľského účtu a/alebo poplatok. Registrácia si môže vyžadovať prípravu osobných údajov a výber jedinečného a tajného hesla. S Vašimi osobnými údajmi sa zaobchádza v súlade so smernicami ochrany údajov poskytovateľa služieb a platnými zákonmi na ochranu údajov. Registrácia a nastavenie užívateľského účtu, ako aj úroveň poplatkov pri Aplikáciách alebo tretích stranách podliehajúcich nákladom, sú viazané na smernice a všeobecné užívateľské podmienky obsahu príslušných tretích strán.

4. Zrieknutie sa

Aplikácie, ktoré sa vyvolajú prostredníctvom Portálu, nepodliehajú kontrole NetRange. Váš TV Vám umožňuje prístup k týmto Aplikáciám a ich príjem prostredníctvom internetu. NetRange nemá žiadny edičný vplyv na všetky Aplikácie pripravené inými stranami a tými, ktoré dostávate na Vašom TV prostredníctvom portálu a preto neprijíma žiadnu zodpovednosť za Aplikácie, ich obsah alebo povahu alebo ich prípravu. NetRange nemôže prijať záruku za úplnú alebo aktuálnu prípravu Aplikácií, ako aj správnosť, presnosť, spoľahlivosť obsahov. Beriete na vedomie a súhlasíte s používaním Aplikácií na Vaše vlastné osobné riziko.

5. Práva vlastníkov Aplikácií

Aplikácie môžu byť chránené autorským právom alebo prostredníctvom iných práv duševného alebo iného vlastníctva. Za určitých okolností je získanie licencie alebo iného oprávnenia potrebné na vlastné náklady a vlastné riziko, aby sa používali príslušné Aplikácie. Vezmite na vedomie, že ste zodpovední za získanie požadovaných licencií alebo oprávnení. Vezmite na vedomie, že nesiete výhradnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú, ak nezískate príslušné licencie alebo oprávnenia. Súhlasíte, že NetRange nie je zodpovedná za používanie obsahu z Vašej strany.

C. Ochrana údajov

NetRange kladie veľký dôraz na ochranu Vašich osobných údajov, ktoré odovzdáte NetRange. Príležitostne bude NetRange používať „cookies“ na zachytenie a uloženie niektorých z Vašich osobných údajov pre zabezpečenie funkčnosti Portálu (napríklad pre uloženie nastavení Vašej krajiny a Vaše schválenie týchto Všeobecných užívateľských podmienok).

Používaním Portálu a uznaním platných všeobecných užívateľských podmienok používateľ súhlasí, že toto používanie je spojené s reklamou a kontaktmi prostredníctvom správ od NetRange alebo tretích strán alebo so súčasnými oznámeniami, administratívnymi notifikáciami, newslettrami a inými materiálmi, ak je to potrebné. Reklama a kontaktovanie je súčasťou služby portálu; registrácia sa neposkytuje. Špeciálne služby alebo obsah možno nebudú vhodné pre maloletých a iných používateľov.

D. Kontaktné údaje

Portál sa pre Vás poskytuje prostredníctvom NetRange MMH GmbH, Mönckebergstr. 22, 20095 Hamburg, Nemecko. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom emailu na info@netrange.com. Tieto Všeobecné užívateľské podmienky si môžete prečítať aj online na http://www.netrange.com/terms.

 

 

About

As a pioneer in Smart TV and automotive portals and ecosystems, NetRange provides a global, cloud-based app portal with fully copyrighted content, including: world-leading VoD services, linear TV channels, sports, music, and games. We offer all entertainment apps for tier-one CE manufacturers and global operators. Our mission is to build a sustainable app portal that creates value for end-users, while also utilizing the portal product for business clients to generate continuous revenue and help brands establish closer customer relationships with their end-users.