Skip to main content
Please wait...

terms-pl

Ogólne warunki użytkowania Smart TV firmy NetRange

 

Zakupiony telewizor z podłączeniem do Internetu („Urządzenie”) korzysta z funkcji usług internetowych („Portal”). Umożliwia to dostęp za pośrednictwem Internetu do usług, treści, oprogramowania i produktów stron trzecich. Ponadto użytkownik uzyskuje dostęp do otwartych treści internetowych.

A. Warunki ogólne

 

1. Relacje użytkownika z firmą NetRange

Umownym partnerem użytkownika w zakresie korzystania z Portalu i wszystkich produktów, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem portalu lub stron trzecich, jak na przykład usług, oprogramowania i funkcji usługowych („Aplikacje”), jest firma NetRange MMH GmbH („NetRange”). Ogólne warunki użytkowania stosowane przez NetRange obejmują korzystanie z Portalu, dostęp do Aplikacji, dostęp do treści internetowych; warunki te stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a NetRange. Niniejsze Ogólne warunki użytkowania uzupełniają warunki i klauzule wykluczenia odpowiedzialności, które przekazano użytkownikowi przy zakupie urządzenia i na ważność których niniejsze Warunki nie mają wpływu.

2. Zgoda na Ogólne warunki użytkowania

Korzystanie z Portalu zakłada akceptację Ogólnych warunków użytkowania. Jednocześnie użytkownik musi być pełnoletni zgodnie z wymogami systemu prawnego, któremu podlega, o ile nie działa za uprzednim przyzwoleniem swojego przedstawiciela prawnego zgodnie z wymogami systemu prawnego, któremu podlega. W przypadku, gdy użytkownik nie wyraża zgody na Ogólne warunki użytkowania — choćby jedynie na ich część — dostęp do Portalu i Aplikacji nie może być zagwarantowany. Korzystając z Portalu użytkownik wyraża zgodę na prawne związanie się niniejszymi Ogólnymi warunki użytkowania. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż użytkowanie urządzenia oznacza akceptację Ogólnych warunków użytkowania.

3. Zmiany w telewizorze

Aplikacje mogą być pobierane przez telewizor za pomocą Portalu. Dostęp do tych Aplikacji można zagwarantować wyłącznie, jeżeli telewizor nie jest poddawany jakimkolwiek manipulacjom. Użytkownik zobowiązuje się nie poddawać telewizora manipulacjom ani nie podejmować takich prób. Użytkownik zobowiązuje się nie obchodzić środków technicznych kontroli dostępu do określonych treści lub praw do takich treści ani nie podejmować takich prób. Użytkownik zobowiązuje się nie obchodzić systemów ochrony przed kopiowaniem ani nie podejmować takich prób. Użytkownik zobowiązuje się nie dekodować kryptograficznych kluczy szyfrujących ani nie podejmować takich prób. Użytkownik zobowiązuje się nie unieważniać zabezpieczeń zaimplementowanych w telewizorze ani nie podejmować takich prób. Użytkownik zobowiązuje się nie użytkować telewizora do celów niedozwolonych lub nielegalnych lub sprzecznych z przepisami.

4. Korzystanie z Portalu i Aplikacji

Korzystanie z Portalu i Aplikacji zakłada istnienie działającego połączenia z Internetem. Portal udostępniany jest przez NetRange bez gwarancji. Zapewnienie dostępu do otwartych treści internetowych lub Portalu może zostać ograniczone lub wstrzymane w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. NetRange nie udziela żadnej gwarancji stałego dostępu do danej Aplikacji. NetRange ma prawo do zmiany lub usunięcia Aplikacji w dowolnym momencie. NetRange ma prawo do zmiany funkcji Portalu — na przykład poprzez poprawę lub usunięcie funkcji lub funkcji usług — według własnego uznania.

5. Rejestracja

Dostęp do Portalu może wymagać rejestracji, konfiguracji konta użytkownika i/lub dokonania opłaty. Rejestracja może wymagać przygotowania danych osobowych oraz wyboru unikalnego i tajnego hasła. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z wytycznymi NetRange dotyczącymi ochrony danych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

Dane osobowe użytkownika muszą być kompletne, poprawne i zgodne z prawdą. NetRange zastrzega sobie prawo do zablokowania kont użytkownika, jeśli zostały one stworzone w nieuzasadniony sposób i/lub naruszają Ogólne warunki użytkowania.

6. Oprogramowanie i prawa własności intelektualnej

W pewnych okolicznościach w celu skorzystania z Portalu lub z dostępu do konkretnych aplikacji użytkownik będzie potrzebować dodatkowego oprogramowania. Specjalne oprogramowanie zostało dostarczone użytkownikowi przy zakupie telewizora; w przyszłości użytkownik sporadycznie będzie otrzymywał dodatkowe oprogramowanie. Oprogramowanie jest w przeważającej części zintegrowane z telewizorem i użytkownik nie ma do niego dostępu. Zainstalowane oprogramowanie jest własnością stron trzecich.

Korzystając z oprogramowania, użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać żadnego demontażu, dekompilacji, regresji lub modyfikacji oprogramowania. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać oprogramowania do rozwoju prac pochodnych oraz nie udzielać sublicencji na oprogramowanie, nie dystrybuować oprogramowania ani nie używać go do celów niedozwolonych lub nielegalnych lub sprzecznych z przepisami.

Niniejsze Ogólne warunki użytkowania oraz wszystkie umowy licencyjne z nimi związane mają zastosowanie w przypadku korzystania z tego oprogramowania. Odpowiednie umowy licencyjne mają zastosowanie do korzystania z oprogramowania przez strony trzecie.

Podczas korzystania z oprogramowania użytkownik powinien przestrzegać praw własności oprogramowania. NetRange zastrzega sobie wszelkie prawa do oprogramowania oraz innej własności intelektualnej, takich jak prawa autorskie, prawa patentowe i prawa do marek handlowych i nazw marek.

7. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

NetRange nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy Portal lub Aplikacje nie będą odpowiadać wymaganiom użytkownika, ani odpowiedzialności za możliwość korzystania przez użytkownika z Portalu w żądanym momencie bez ograniczeń lub przerw. NetRange nie ponosi odpowiedzialności za informacje, treści dostępne za pośrednictwem Portalu oraz Internetu, a także za korzystanie z nich oraz ich rzetelność. Specjalne gwarancje zostały przekazane użytkownikowi przy zakupie telewizora. Ważność tych gwarancji, w tym wyłączeń odpowiedzialności z nimi związanych, nadal obowiązuje.

NetRange nie wypłaca jakiegokolwiek odszkodowania za szkody przypadkowe, pośrednie i nietypowe. Ponadto szkody wynikowe (implikujące utracone zyski lub utracone oszczędności) lub odszkodowania za straty moralne lub odszkodowania w przypadku utraty danych lub strat powstałych w związku z unieruchomieniem przedsiębiorstwa, które wynikają z użytkowania telewizora, Portalu lub Aplikacji lub są z tymi elementami związane, nie są akceptowane niezależnie od tego, czy odszkodowania takie mają za podstawę zapisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej, gwarancję, umowę lub inną podstawę prawną — nawet wówczas, gdy możliwość takich szkód została wskazana NetRange lub jeśli podmiot jest świadomy takiej możliwości. Co najwyżej wspólna odpowiedzialność NetRange za szkody (niezależnie od przyczyny) równa będzie kwocie zapłaconej przez użytkownika za telewizor. Wspomniane wcześniej kryteria wykluczenia nie mają zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa, celowych działań lub uszczerbku dla życia, ciała lub zdrowia. Ponadto niniejszy paragraf ma zastosowanie w możliwie największym stopniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jakim podlegają niniejsze Warunki.

8. Postanowienia ogólne

Użytkownik wyraża zgodę na to, że brak sprawowania lub realizowania przez NetRange praw lub środków prawnych lub praw lub środków prawnych należnych NetRange zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie kwalifikuje się jako formalna rezygnacja z tych praw przez NetRange oraz że obowiązujące prawa lub środki prawne nadal będą do dyspozycji NetRange. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od NetRange wiadomości o zmianach Ogólnych warunków użytkowania itp. za pośrednictwem Portalu. W takim przypadku NetRange zwróci się do użytkownika o ponowne zatwierdzenie zmienionych Ogólnych warunków użytkowania.

W razie stwierdzenia przez sąd, iż którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych warunków użytkowania jest prawnie nieskuteczne, odpowiednie postanowienie zostanie usunięte z Ogólnych warunków użytkowania. Postanowienie takie nie będzie miało wpływu na pozostałe zapisy Ogólnych warunków użytkowania. Pozostałe zapisy Ogólnych warunków użytkowania nadal pozostaną w mocy i będą wykonalne.

Użytkownik akceptuje niewyłączną kompetencję przepisów prawa w danym kraju. Użytkownik przyjmuje, że NetRange ma również prawo do żądania tymczasowych nakazów (lub innych równie pilnych środków ochrony prawnej) w ramach systemu prawnego. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów [CISG] nie ma zastosowania do niniejszych Ogólnych warunków użytkowania. Korzystanie z CISG zostaje niniejszym kategorycznie wykluczone.

B. Aplikacje

 

1. Definicje

Aplikacje są audio-wizualnymi elementami i konceptami oferowanymi przez NetRange lub strony trzecie. Obejmują one między innymi dane, materiały filmowe, wideo, zdjęcia, oprogramowanie, gry. Projekty, materiały ilustracyjne, obrazy, muzyka, dźwięki, informacje i inne materiały, w tym prace pochodne, obecne lub przyszłe, na wszystkich nośnikach i we wszystkich formatach. Aplikacje obejmują cały zakres usług i funkcji oferowanych przez NetRange lub strony trzecie zazwyczaj dostępny za pośrednictwem Internetu. Obejmują one między innymi muzykę, film, wideo, transmisje wiadomości, blogi, czaty, korzystanie z sieci społecznościowych, informacje, zamówienia, świadczenia, sprzedaż, kupno, wynajem i porady na temat telewizora.

2. Użytkowanie

Korzystanie ze wszystkich Aplikacji zawartych w Portalu jest ograniczone wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Inne zastosowania są zabronione.

3. Rejestracja

Dostęp do Aplikacji może wymagać rejestracji, konfiguracji konta użytkownika i/lub dokonania opłaty. Rejestracja może wymagać przygotowania danych osobowych oraz wyboru unikalnego i tajnego hasła. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z wytycznymi dostawcy usług dotyczącymi ochrony danych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Rejestracja i konfiguracja konta użytkownika, a także wysokość opłat za Aplikację stron trzecich podlegającą opłatom podlegają wytycznym i ogólnym warunkom korzystania z treści odpowiednich stron trzecich.

4. Wyłączenie odpowiedzialności

Aplikacje pobierane za pośrednictwem Portalu nie podlegają kontroli NetRange. Telewizor umożliwia użytkownikowi dostęp do tych Aplikacji i otrzymanie ich za pośrednictwem Internetu. NetRange nie ma wpływu na redakcję wszystkich Aplikacji opracowanych przez inne strony i otrzymanych przez telewizor za pośrednictwem portalu, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za Aplikacje, ich treść lub ich charakter lub ich opracowanie. NetRange nie udziela gwarancji całkowitego lub terminowego opracowania Aplikacji, a także prawidłowości, dokładności, rzetelności treści. Użytkownik ma świadomość korzystania z Aplikacji na własne ryzyko i wyraża na to zgodę.

5. Prawa właścicieli Aplikacji

Aplikacje mogą być chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej lub innymi prawa własności. W pewnych okolicznościach uzyskanie na własny koszt i własne ryzyko licencji lub innego zezwolenia jest konieczne do korzystania z poszczególnych Aplikacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za uzyskanie wymaganych licencji lub zezwoleń. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody, które mogą powstać poprzez brak uzyskania odpowiednich licencji lub zezwoleń. Użytkownik akceptuje, że NetRange nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści przez użytkownika.

C. Ochrona danych

NetRange kładzie duży nacisk na ochronę danych osobowych, które użytkownik może przekazać NetRange. Sporadycznie NetRange będzie wykorzystywać pliki „cookies” do przechwytywania i przechowywania niektórych danych osobowych użytkownika w celu zapewnienia funkcjonalności Portalu (na przykład w celu zapisania ustawień krajowych i zgody użytkownika na niniejsze Ogólne warunki użytkowania).

Korzystając z Portalu i akceptując obowiązujące Ogólne warunki użytkowania, użytkownik wyraża zgodę na to, że korzystanie to wiąże się z reklamą i kontaktami za pośrednictwem wiadomości od NetRange lub stron trzecich lub z aktualnymi ogłoszeniami, powiadomieniami administracyjnymi, biuletynami i innymi niezbędnymi materiałami. Reklama i kontakt stanowią część usługi portalu; rejestracja nie jest przewidziana. Niektóre usługi i treści prawdopodobnie mogą nie być przeznaczone dla małoletnich lub innych użytkowników.

D. Dane kontaktowe

Portal udostępniany jest użytkownikowi przez NetRange MMH GmbH, Mönckebergstr. 22, 20095 Hamburg, Niemcy. Zapraszamy do kontaktu z nami drogą e-mailową: info@netrange.com. Ogólne warunki użytkowania można również przeczytać online na stronie http://www.netrange.com/terms.

 

 

About

As a pioneer in Smart TV and automotive portals and ecosystems, NetRange provides a global, cloud-based app portal with fully copyrighted content, including: world-leading VoD services, linear TV channels, sports, music, and games. We offer all entertainment apps for tier-one CE manufacturers and global operators. Our mission is to build a sustainable app portal that creates value for end-users, while also utilizing the portal product for business clients to generate continuous revenue and help brands establish closer customer relationships with their end-users.