Skip to main content
Please wait...

terms-nl

NetRange Algemene Gebruiksvoorwaarden voor Smart TV

 

Uw op het internet aangesloten tv (“apparaat”) maakt gebruik van een internetservicefunctie (“Portal"). Dit geeft u toegang tot diensten, content, software en producten van derden via het internet. Daarnaast krijgt u toegang tot open internetcontent.

A. Algemene voorwaarden

 

1. Uw relatie met NetRange

Uw contractpartner voor het gebruik van de Portal en alle producten waartoe u toegang heeft via het Portal of derden zoals bijvoorbeeld diensten, software en serviceonderdelen (“Apps”) is NetRange MMH GmbH ("NetRange”). De algemene gebruiksvoorwaarden van NetRange omvatten het gebruik van de Portal, toegang tot de Apps en toegang tot open internetcontent en vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en NetRange. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden vormen een aanvulling op de voorwaarden en uitsluiting van aansprakelijkheid die aan u verstrekt werden bij de aanschaf van uw apparatuur en hebben geen invloed op de geldigheid hiervan.

2. Overeenkomst met de Algemene Gebruiksvoorwaarden

Bij gebruik van de Portal wordt u verondersteld de Algemene Gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard. Voorts moet u meerderjarig zijn volgens het rechtssysteem waar u onder valt, tenzij u handelt met de voorafgaande goedkeuring van uw wettelijk vertegenwoordiger volgens het rechtssysteem dat op u van toepassing is. Indien u niet akkoord gaat met de Algemene Gebruiksvoorwaarden - of delen ervan - kan de toegang tot de Portal en Apps niet worden gegarandeerd. Door het gebruik van de Portal aanvaardt u dat de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden op u van toepassing zijn. Daarnaast erkent u en aanvaardt u dat uw gebruik hiervan zal worden aangemerkt als aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

3. Wijzigingen aan de tv

Apps kunnen via uw tv worden opgeroepen door middel van de Portal. Toegang tot deze Apps kan uitsluitend worden gegarandeerd indien de tv op geen enkele wijze gemanipuleerd is. U stemt ermee in de tv niet te manipuleren noch een poging hiertoe te doen. U stemt ermee in geen technische maatregelen voor het regelen van toegang tot bepaalde content of rechten op dergelijke content te omzeilen noch een poging hiertoe te doen. U stemt ermee in geen kopieerbeschermingssystemen te omzeilen noch een poging hiertoe te doen. U stemt ermee in cryptografische sleutels niet te coderen noch een poging hiertoe te doen. U zult ook geen beveiligingsfuncties die in de tv zijn geïmplementeerd ongeldig maken noch een poging hiertoe doen. U stemt ermee in de tv niet te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of wederrechtelijk of in strijd met regelgeving.

4. Gebruik van de Portal en de Apps

Voor het gebruik van de Portal en de Apps is een functionerende internetaansluiting nodig. De Portal wordt geleverd door NetRange zonder garantie. Het bieden van toegang tot open internetcontent of de Portal kan op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden beperkt of opgeheven. NetRange aanvaardt geen garantie voor permanente toegang tot een bepaalde App. NetRange heeft te allen tijde het recht Apps aan te passen of toe te voegen. NetRange is gerechtigd - naar eigen inzicht - functies van de Portal te wijzigen, bijvoorbeeld door verbetering of verwijdering van functies of serviceonderdelen.

5. Registratie

Voor toegang tot de Portal kan registratie, het aanmaken van een gebruikersaccount en/of kosten nodig zijn. Voor de registratie kan om persoonlijke gegevens en het kiezen van een uniek en geheim wachtwoord worden verzocht. Uw persoonlijke gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de richtlijnen op het gebied van gegevensbescherming van NetRange en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Uw persoonlijke gegevens moeten volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. NetRange behoudt zich het recht voor gebruikersaccounts te blokkeren indien deze op ongeoorloofde wijze werden verschaft en/of in strijd zijn met de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

6. Software en intellectuele eigendomsrechten

Onder bepaalde omstandigheden zult u extra software nodig hebben om de Portal te gebruiken of toegang te krijgen tot bepaalde Apps. Mogelijk heeft u speciale software ontvangen bij de aanschaf van de tv en zult u ook in de toekomst extra software ontvangen. De software is grotendeels geïntegreerd in de tv en niet toegankelijk voor u als gebruiker. De geïnstalleerde software is eigendom van derden.

Wanneer u de software gebruikt, stemt u ermee zich te onthouden van demontage, decompilatie, retrogressie of wijziging van de software. Daarnaast stemt u ermee in de software niet te gebruiken voor de ontwikkeling van derivaten en geen sublicenties toe te kennen aan de software, de software niet te distribueren of te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of deze illegaal of in strijd met de regelgeving te gebruiken.

De huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden en alle licentieovereenkomsten die hiermee verbonden zijn zijn van toepassing op het gebruik van deze software. De respectieve licentieovereenkomsten zijn van toepassing op het gebruik van de software door derden.

De eigendomsrechten voor de software zullen niet door u worden genegeerd tijdens het gebruik van de software. NetRange behoudt alle rechten op de software en andere intellectuele eigendomsrechten zoals copyright, octrooirechten en rechten op commerciële merken en merknamen.

7. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

NetRange aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de Portal of een App niet voldoet aan de vereisten van de gebruiker of het gebruik van de Portal niet op het gewenste tijdstip zonder beperkingen of onderbrekingen kan plaatsvinden. NetRange aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie, content die toegankelijk is via de Portal en internet, het gebruik en de betrouwbaarheid hiervan. Uw speciale garanties zijn overhandigd bij de aanschaf van uw tv. Deze garanties met inbegrip van de uitsluiting van de aansprakelijkheid die hiermee verbonden is, blijven voortbestaan.

NetRange betaalt geen schadevergoeding voor incidentele, indirecte en atypische schade. Daarnaast zullen vorderingen tot schadevergoeding wegens gevolgschade (gederfde winst of financiële schade), schadevergoedingen met een punitief karakter of schadevergoedingen in het geval van verloren gaan van gegevens of zakelijke storingen die voortvloeien uit het gebruik van de tv, de Portal of een App of hiermee verbonden zijn, niet worden geaccepteerd ongeacht of deze schade voortvloeit uit een civiele overtreding, een garantie, een contract of andere wettelijke theorie - zelfs indien NetRange geattendeerd werd op de mogelijkheid van dergelijke schade of zij zich bewust is van een dergelijke mogelijkheid. De gezamenlijke aansprakelijkheid van NetRange voor schade (ongeacht de oorzaken) bedraagt ten hoogste het bedrag dat u voor de tv betaald hebt. De hiervoor genoemde uitsluitingscriteria gelden niet in het geval van grove nalatigheid, opzet of overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade. Dit artikel is ook zoveel mogelijk van toepassing overeenkomstig de wet die op deze voorwaarden van toepassing is.

8. Algemene bepalingen

U stemt ermee in, indien NetRange haar rechten of juridische middelen niet uitoefent, of gebruikmaakt van de rechten of juridische middelen die NetRange toestaan overeenkomstig de toepasselijke wet niet uitoefent, dat dit niet betekent dat NetRange formeel afziet van deze rechten en dat de toepasselijke rechten of juridische middelen nog steeds ter beschikking staan van NetRange. U gaat ermee akkoord dat NetRange u berichten stuurt via de Portal over wijzigingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden etc. In dit geval zal NetRange u verzoeken opnieuw akkoord te gaan met de gewijzigde Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Indien een rechter vaststelt dat een bepaling van deze algemene gebruiksvoorwaarden ongeldig is, wordt deze bepaling geschrapt uit de algemene gebruiksvoorwaarden. Daarbij worden de overige algemene gebruiksvoorwaarden niet aangetast. De overige algemene gebruiksvoorwaarden blijven van kracht en bindend.

U gaat akkoord met de niet-exclusieve toepassing van de wet van het betreffende land. U stemt ermee in dat NetRange ook het recht heeft om voorlopige beschikkingen [of andere urgente vormen van juridische bescherming] te verzoeken binnen het kader van een juridisch systeem. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden. Toepassing van het Weens koopverdrag (CISG) is hierbij categorisch uitgesloten.

B. Apps

 

1. Definities

Apps zijn audiovisuele elementen en ideeën die worden aangeboden door NetRange of derden. Onder andere bevatten zij gegevens, filmmateriaal, video's, foto's, software en games. Ontwerpen, kunstwerken, foto's, muziek, geluiden, informatie en ander materiaal waaronder afgeleide, bestaande of toekomstige werken, in alle media en alle formaten. Apps omvatten een hele reeks diensten en functies aangeboden door NetRange of derden die doorgaans toegankelijk zijn via het internet. Onder andere omvatten deze de beschikbaarheid van muziek, film, video, nieuwsberichten, blogs, chatdiensten, gebruik van sociale netwerken, informatie, inkoop, levering, verkoop, aankoop, verhuur en advies over uw tv.

2. Gebruik

Het gebruik van alle Apps die de Portal bevat is uitdrukkelijk beperkt tot persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Andere vormen van gebruik zijn verboden.

3. Registratie

Voor toegang tot de Apps kunnen registratie, het aanmaken van een gebruikersaccount en/of betalingen nodig zijn. Voor de registratie kan om persoonlijke gegevens en het kiezen van een uniek en geheim wachtwoord worden verzocht. Uw persoonlijke gegevens zullen worden behandeld overeenkomstig de richtlijnen op het gebied van gegevensbescherming van de dienstverlener en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De registratie en het aanmaken van een gebruikersaccount evenals de hoogte van de vergoedingen bij een App van derden waarop onderworpen kosten van toepassing zijn vallen onder de richtlijnen en de algemene gebruiksvoorwaarden van de content van de respectieve derde partijen.

4. Disclaimer

Apps die worden opgeroepen via de Portal vallen niet onder de macht van NetRange. Uw tv biedt toegang tot deze Apps en de ontvangst hiervan verloopt via het internet. NetRange heeft geen invloed op de Apps die door andere partijen zijn gemaakt en op uw tv ontvangen worden via de portal en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de Apps, content ervan of de aard of de samenstelling hiervan. NetRange kan geen garantie aanvaarden voor de volledige of tijdige productie van de Apps, noch voor de correctheid, nauwkeurigheid, of betrouwbaarheid van de inhoud ervan. U neemt er kennis van en stemt ermee in de Apps voor uw eigen risico te gebruiken.

5. Rechten van App-eigenaars

Apps kunnen beschermd worden door copyright of andere intellectuele of eigendomsrechten. Onder bepaalde omstandigheden is het verkrijgen van een vergunning of andere toestemming noodzakelijk voor eigen rekening en eigen risico om bepaalde Apps te gebruiken. U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van de vereiste vergunningen of toestemmingen. U begrijpt dat u als enige aansprakelijk bent voor schade die ontstaat doordat u er niet in geslaagd bent de corresponderende vergunningen of toestemmingen te verkrijgen. U gaat ermee akkoord dat NetRange niet aansprakelijk is voor het gebruik van content door u.

C. Gegevensbescherming

NetRange acht de bescherming van uw persoonlijke gegevens die u doorgeeft aan NetRange zeer belangrijk. Incidenteel zal NetRange "cookies" gebruiken om een aantal van uw persoonlijke gegevens vast te leggen en op te slaan om de functionaliteit van de Portal te waarborgen (bijvoorbeeld, om uw landinstellingen op te slaan en uw instemming met de Algemene Gebruiksvoorwaarden).

Door gebruik van de Portal en erkenning van de toepasselijke algemene gebruiksvoorwaarden, gaat de gebruiker ermee akkoord dat gebruik gepaard gaat met reclame en contacten via berichten van NetRange of derden of actuele aankondigingen, administratieve kennisgevingen, nieuwsbrieven en overige materialen, indien noodzakelijk. De reclame en de contacten vormen onderdeel van de portal service; dit wordt niet geregistreerd. Bepaalde diensten of content zijn mogelijk niet geschikt voor minderjarigen of overige gebruikers.

D. Contactgegevens

De Portal wordt u aangeboden door NetRange MMH GmbH, Mönckebergstr. 22, 20095 Hamburg, Duitsland. U kunt ons bereiken via e-mail op info@netrange.com. U kunt deze Algemene Gebruiksvoorwaarden online lezen op http://www.netrange.com/terms.

 

About

As a pioneer in Smart TV and automotive portals and ecosystems, NetRange provides a global, cloud-based app portal with fully copyrighted content, including: world-leading VoD services, linear TV channels, sports, music, and games. We offer all entertainment apps for tier-one CE manufacturers and global operators. Our mission is to build a sustainable app portal that creates value for end-users, while also utilizing the portal product for business clients to generate continuous revenue and help brands establish closer customer relationships with their end-users.