Skip to main content
Please wait...

terms-lt

„NetRange“ bendrosios „Smart TV“ naudojimo sąlygos

 

Jūsų su internetu sujungtas televizorius („Įrenginys“) naudoja interneto paslaugų funkciją („Portalas“). Tokiu būdu per internetą galite įjungti trečiųjų šalių teikiamas paslaugas, turinį, programinę įrangą ir gaminius. Be to, gaunate prieigą prie atvirojo interneto turinio.

A. Bendrosios sąlygos

 

1. Jūsų santykiai su „NetRange“

Jūsų kontaktinis asmuo naudojantis Portalu ir visais gaminiais, kuriuos galima įjungti per Portalą ar trečiąsias šalis, pvz., paslaugas, programinę įrangą ir paslaugų funkcijas („Taikomosios programos“), yra „NetRange MMH GmbH“ („NetRange“). Bendrosios „NetRange“ naudojimo sąlygos taikomos naudojant Portalą, įjungiant Taikomąsias programas, įjungiant atvirąjį interneto turinį, ir tai atitinka juridinės galios sutartį tarp Jūsų ir „NetRange“. Šios bendrosios naudojimo sąlygos papildo sąlygas ir atleidimo nuo atsakomybės punktus, kurie jums buvo pateikti įsigyjant įrangą, ir jie neturi įtakos jų galiojimui.

2. Bendrojo naudojimo sąlygų sutartis

Naudojantis Portalu daroma prielaida, kad priimamos bendrosios naudojimo sąlygos. Tuo metu pagal savo šalies įstatymus turite teisiškai būti pilnametis arba veikti su savo teisinio atstovo sutikimu vadovaudamiesi savo šalies įstatymais. Jei nesutiksite su bendrosiomis naudojimo sąlygomis (net iš dalies), nebus garantuota prieiga prie Portalo ir Taikomųjų programų. Naudodami Portalą sutinkate, kad jums yra teisiškai taikomos esamos bendrosios naudojimo sąlygos. Be to, Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad juo naudodamiesi patvirtinate bendrąsias naudojimo sąlygas.

3. Pakeitimai televizoriuje

Taikomąsias programas televizoriuje galima įjungti per Portalą. Prieiga prie Taikomųjų programų garantuojama tik tuo atveju, jei televizoriuje nebuvo atlikta jokių pakeitimų. Sutinkate neatlikti jokių televizoriaus pakeitimų ir nemėginti tai daryti. Sutinkate neapeiti ar nebandyti apeiti techninių priemonių, kontroliuojančių prieigą prie konkretaus turinio ar teises į tokį turinį. Sutinkate naudoti apsaugos nuo kopijavimo sistemas ir nemėginti kopijuoti. Sutinkate nekoduoti šifravimo raktų ir nemėginti tai daryti. Taip pat nepanaikinsite ir nemėginsite panaikinti televizoriuje įdiegtų apsauginių funkcijų Sutinkate televizorių naudoti tik pagal leistiną paskirtį, vadovaudamiesi teisės aktais ar sutarties nuostatomis.

4. Portalo ir Taikomųjų programų naudojimas

Norint, kad veiktų Portalas ir Taikomosios programos, reikalinga veikianti interneto jungtis. Portalą „NetRange“ suteikia be garantijos Prieiga prie atvirojo interneto turinio ar Portalo gali būti apribota ar panaikinta bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo. „NetRange“ negarantuoja nuolatinės prieigos prie konkrečios Taikomosios programos. „NetRange“ turi teisę bet kuriuo metu koreguoti ar įtraukti Taikomąsias programas. „NetRange“ turi teisę savo nuožiūra keisti Portalo funkcijas, pvz., išplečiant ar pašalinant funkcijas ar paslaugų savybes.

5. Registracija

Norint gauti prieigą prie Portalo, gali prireikti užsiregistruoti, sukurti naudotojo paskyrą ir (ar) sumokėti įmoką. Registruojantis gali prireikti pateikti asmeninius duomenis ir pasirinkti unikalų slaptažodį. Jūsų asmeniniai duomenys tvarkomi vadovaujantis „NetRange“ duomenų apsaugos nuostatomis ir galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais.

Jūsų asmeniniai duomenys turi būti išsamūs, tikslūs ir teisingi. „NetRange“ pasilieka teisę blokuoti naudotojo paskyras, jei jos buvo sukurtos netinkamu būdu ir (ar) pažeidžiant bendrąsias naudojimo sąlygas. .

6. Programinė įranga ir intelektinės nuosavybės teisės

Esant tam tikroms aplinkybėms Jums reikės papildomos programinės įrangos, kad galėtumėte naudotis Portalu ar turėti prieigą prie konkrečių Taikomųjų programų. Kartais speciali programinė įranga Jums pristatoma įsigyjant televizorių, o papildomą programinę įrangą gausite ateityje. Didžioji dalis programinės įrangos yra integruota į televizorių ir Jums nėra prieinama kaip naudotojui. Įdiegta programinė įranga yra trečiųjų šalių nuosavybė.

Naudodami programinę įrangą įsipareigojate neišskaidyti, nedekompiliuoti, nenaudoti senesnės versijos ar neatlikti programinės įrangos pakeitimų. Be to, įsipareigojate nenaudoti programinės įrangos išvestiniams darbams kurti ir nesuteikti programinės įrangos sublicencijų, neplatinti programinės įrangos ar nenaudoti be leidimo, nelegaliai ar ne pagal nuostatas

Esamos bendrosios naudojimo sąlygos ir visos su jomis susijusios licencijos sutartys taikomos naudojant šią programinę įrangą. Atitinkamos licencijos sutartys taikomos programinę įrangą naudojant trečiosioms šalims.

Naudodami programinę įrangą turite paistyti jos nuosavybės teisių. „NetRange“ pasilieka teises į programinę įrangą ir kitą intelektinę nuosavybę, pvz., autorių teises, patentų teises ir teises į komercinius prekės ženklus bei prekės pavadinimus.

7. Įsipareigojimų nepaisymas ir apribojimas

„NetRange“ neprisiima atsakomybės, jei Portalas ar Taikomoji programa neatitinka naudotojo reikalavimų ar neįsipareigoja, kad Portalu bus galima naudotis norimu metu be apribojimų ar trikdžių. „NetRange“ neprisiima atsakomybės dėl per Portalą prieinamos informacijos, turinio ir interneto, jų naudojimo ir patikimumo. Jums suteikiamos specialiosios garantijos buvo pateiktos įsigyjant televizorių. Šios garantijos galioja, įskaitant įsipareigojimų išimtis.

„NetRange“ neatlygina atsitiktinių, netiesioginių ar neįprastų nuostolių. Be to, nepripažįstami logiškai susiję nuostoliai (tai yra prarastas pelnas ar prarastos santaupos), baudiniai nuostoliai, nuostoliai praradus duomenis ar nutrūkus verslo veiklai, kurie gali atsirasti naudojantis televizoriumi, Portalu ar Taikomąja programa, arba yra susiję su jais, nesvarbu, ar šie nuostoliai būtų dėl civilinės teisės pažeidimo, susiję su garantija ar sutartimi, arba kita teisine teorija (net jei tokių nuostolių galimybė buvo nurodyta „NetRange“ arba bendrovė žinojo apie tokią galimybę). „NetRange“ bendra atsakomybė daugiausiai yra dėl nuostolių (neatsižvelgiant į priežastis), kurių bendra suma sudaro sumą, sumokėtą už televizorių. Prieš tai nurodytieji išimties kriterijai nėra taikomi akivaizdaus aplaidumo atveju, esant tyčiniams veiksmams, kai sužalojamas kūnas, sveikata ar pakenkiama gyvybei. Taip pat, šis straipsnis taikomas kaip galima labiau vadovaujantis galiojančiais įstatymais, apibrėžiančiais šias sąlygas.

8. Bendrosios nuostatos

Jūs sutinkate, kad jei „NetRange“ nevykdo ar nesinaudoja teisėmis ar teisinėmis priemonėmis, kurios priklauso „NetRange“ pagal galiojančius įstatymus, tai nėra vertinama kaip „NetRange“ formalus tokių teisių atsisakymas, ir „NetRange“ vis dar yra taikomi galiojantys įstatymai ar teisinės priemonės. Jūs sutinkate, kad „NetRange“ siųstų pranešimus per Portalą apie bendrųjų naudojimo sąlygų pakeitimus ir pan. Tokiu atveju „NetRange“ Jūsų paprašys pakartotinai patvirtinti pakeistas bendrąsias naudojimo sąlygas.

Jei teisme nurodoma, kad šių bendrųjų naudojimo sąlygų nuostatos yra teisiškai negaliojančios, atitinkama nuostata turi būti ištrinama iš bendrųjų naudojimo sąlygų. Tai neturi įtakos likusioms bendrosioms naudojimo sąlygoms. Likusios bendrosios naudojimo sąlygos lieka galioti ir yra vykdytinos.

Jūs sutinkate, kad būtų taikomi ne tik atitinkamos šalies įstatymai. Sutinkate, kad „NetRange“ taip pat turi teisę reikalauti duoti laikinus įsakymus [ar suteikti kitą tokią pat skubią teisinę apsaugą] pagal teisinės sistemos galimybes. Šioms bendrosioms naudojimo sąlygoms nėra taikoma Jungtinių Tautų sutartis dėl tarptautinio prekių pirkimo. Šiomis taisyklėmis kategoriškai atmetamas CISG naudojimas.

B. Taikomosios programos

 

1. Apibrėžimai

Taikomosios programos yra garso ir vaizdo elementai bei idėjos, kuriuos siūlo „NetRange“ ar trečiosios šalys. Be kitų dalykų, jose pateikiami duomenys, materialūs filmai, vaizdo įrašai, fotografijos, programinė įranga, žaidimai. Dizaino kūriniai, meno kūriniai, paveikslai, muzika, garsai, informacija ir kita medžiaga, įskaitant išvestinius, esamus ar ateities darbus, visose terpėse ir visais formatais. Taikomosios programos aprėpia daugybę „NetRange“ ar trečiųjų šalių teikiamų paslaugų ir funkcijų, kurios įprastai prieinamos per internetą. Be kitų dalykų, tai yra prieiga prie muzikos, filmų, vaizdo įrašų, naujienų transliacijų, tinklaraščių, pokalbių paslaugų, socialinių tinklų, informacijos, taip pat įsigijimas, aprūpinimas, pardavimas, įsigijimas, nuomojimas ir patarimų teikimas apie televiziją.

2. Naudojimas

Visas Portale patalpintas Taikomąsias programas galima naudoti tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Draudžiama naudoti kitais tikslais.

3. Registracija

Norint gauti prieigą prie Taikomųjų programų, gali prireikti užsiregistruoti, sukurti naudotojo paskyrą ir (ar) sumokėti įmoką. Registruojantis gali prireikti pateikti asmeninius duomenis ir pasirinkti unikalų slaptažodį. Jūsų asmeniniai duomenys tvarkomi vadovaujantis paslaugų teikėjo duomenų apsaugos nuostatomis ir galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais. Registracija ir naudotojo paskyros sukūrimas bei įmokų lygis su trečiųjų šalių Taikomosiomis programomis yra apmokestinami pagal atitinkamų trečiųjų šalių turinio nuostatas ir bendrąsias naudojimo sąlygas.

4. Teisių atsisakymas

Per Portalą įjungiamos Taikomosios programos nėra kontroliuojamos „NetRange“. Jūsų televizorius suteikia galimybę gauti prieigą prie Taikomųjų programų ir priimti jas per internetą. „NetRange“ neturi įtakos redaguojant visas trečiųjų šalių parengtas ir į televizorių per portalą atsiunčiamas Taikomąsias programas, todėl neprisiima atsakomybės dėl Taikomųjų programų, jų turinio, pobūdžio ar jų paruošimo. „NetRange“ negali garantuoti, kad Taikomosios programos bus baigtos kurti ar laiku parengtos, taip pat negarantuoja jų turinio teisingumo, tikslumo ir patikimumo. Jūs esate informuoti ir sutinkate naudotis Taikomosiomis programomis vadovaudamiesi savo asmenine rizika.

5. Taikomųjų programų savininkų teisės

Taikomosios programos gali būti apsaugotos autorių teisėmis ar kitomis intelektinėmis ar nuosavybės teisėmis. Tam tikromis aplinkybėmis, reikia savo lėšomis ir nuožiūra įsigyti licenciją ar kitokį leidimą, kad būtų galima naudoti konkrečią Taikomąją programą. Suprantate, kad esate atsakingi už reikiamų licencijų ar leidimų įsigijimą. Suprantate ir prisiimate atsakomybę dėl žalos, galinčios atsirasti neįsigijus atitinkamų licencijų ar leidimų. Sutinkate, kad „NetRange“ nėra Jums atsakinga dėl naudojamo turinio.

C. Duomenų apsauga

„NetRange“ didelį dėmesį skiria Jūsų asmens duomenų, kuriuos pateikiate „NetRange“, apsaugai. Kartais „NetRange“ naudos slapukus, kad užfiksuotų ir išsaugotų kai kuriuos Jūsų asmeninius duomenis, idant galėtų užtikrinti Portalo veikimą (pvz., išsaugoti Jūsų šalies nuostatas ir bendrųjų naudojimo sąlygų patvirtinimą).

Naudodamasis Portalu ir patvirtindamas galiojančias bendrąsias naudojimo sąlygas, naudotojas sutinka, kad naudojimo metu bus pateikiama reklama ir kontaktinė informacija kaip pranešimai iš „NetRange“ arba trečiųjų šalių, arba einamieji pranešimai, administraciniai įspėjimai, naujienlaiškiai ir kita medžiaga, jei tai yra reikalinga. Reklama ir kontaktiniai pranešimai yra Portalo paslaugų dalis, registracija nenumatyta. Kai kurios paslaugos ar turinys gali būti netinkami nepilnamečiams ar kitiems naudotojams.

D. Kontaktiniai duomenys

Portalą jums suteikia „NetRange MMH GmbH“, Mönckebergstr. 22, 20095 Hamburg, Germany (Vokietija). Su mumis susisiekti galite e-paštu: info@netrange.com. Šias bendrąsias naudojimo taisykles taip pat galite perskaityti http://www.netrange.com/terms.

 

 

About

As a pioneer in Smart TV and automotive portals and ecosystems, NetRange provides a global, cloud-based app portal with fully copyrighted content, including: world-leading VoD services, linear TV channels, sports, music, and games. We offer all entertainment apps for tier-one CE manufacturers and global operators. Our mission is to build a sustainable app portal that creates value for end-users, while also utilizing the portal product for business clients to generate continuous revenue and help brands establish closer customer relationships with their end-users.