Skip to main content
Please wait...

terms-hu

NetRange Általános felhasználói feltételei a Smart TV-hez

 

Az Ön internethez csatlakozó TV-je („Készülék”) internet szolgáltatói funkciót használ („Portál”). Ez lehetővé teszi, hogy Ön külső személytől származó szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, szoftverekhez és termékekhez férjen hozzá az interneten keresztül. Ezeken kívül Ön hozzáférést kap a nyílt internetes tartalmakhoz.

A. Általános rendelkezések

 

1. Az Ön kapcsolata a NetRange-el

A Portál és a portálon vagy kívülálló személyeken keresztül elérhető összes termék használatára, mint pl. szolgáltatás, szoftver és alkalmazási tulajdonságok („App-ek”) az Ön szerződött partnere a NetRange MMH GmbH („NetRange”). A NetRange általános felhasználói feltételei magában foglalja a Portál használatát, az App-ek elérhetőséget, a hozzáférést a nyílt internet tartalmakhoz, és jogilag kötelező szerződést képez Ön és a NetRange között. A jelen Általános felhasználói feltételek kiegészítik a készülék beszerzésekor átadott feltételeket és felelősség-mentességi rendelkezéseket, nem befolyásolva azok érvényességét.

2. Az Általános felhasználói feltételek elfogadása

A Portál használata feltételezi az Általános felhasználói feltételek elfogadását. Ugyanakkor, az adott jogrendszer szerint a felhasználónak nagykorúnak kell lennie, kivéve, ha Ön jogi képviselőjének az irányadó jog szerinti előzetes hozzájárulása alapján jár el. Ha nem fogadja el az Általános felhasználói feltételeket - akár részben is - a Portálhoz és az App-ekhez való hozzáférés nem garantált. A Portál használatával elfogadja, hogy Önre a mindenkor hatályos Általános felhasználói feltételek alkalmazandók. Tudomásul veszi és kijelenti, hogy a felhasználás az Általános felhasználói feltételek elfogadását jelenti.

3. A TV-n végzett módosítások

Az App-ek Portálon keresztül lehívhatók le az Ön TV készülékére. Az App-ekhez való hozzáférés kizárólag akkor biztosított, ha a TV-n nem végeztek semmilyen módosítást. Ön kijelenti, hogy nem módosítja és nem próbálja meg módosítani a TV-t. Hozzájárul ahhoz, hogy nem kerüli meg azokat a műszaki intézkedéseket, melyek célja bizonyos tartalmakhoz vagy jogokhoz való hozzáférés, vagy hozzáférési kísérlet ellenőrzése. Kijelenti, hogy nem kerüli meg a másolás elleni biztonsági rendszert és nem kísérli meg megkerülni. Kijelenti, hogy nem alkalmaz kódolást és nem próbálkozik titkosítással. Nem iktathatja ki a TV-be beépített biztonsági funkciókat, és nem tehet erre kísérletet. Kijelenti, hogy nem használja a TV-t jogosulatlan vagy illegális célra, illetve a jogszabályi előírásokba ütközően.

4. A Portál és az App-ek használata

A Portál és az App-ek használata feltételezi az internet-kapcsolat működését. A Portált a NetRange garancia nélkül biztosítja. Az internetes tartalom megnyitása vagy a Portálhoz való hozzáférés bármikor korlátozható vagy megszűntethető, előzetes értesítés nélkül. A NetRange nem vállal garanciát az adott App-hez való állandó hozzáférésre. A NetRange jogosult bármikor módosítani az App-eket vagy újakat beiktatni. A NetRange jogosult módosítani a Portál funkcióit, saját belátása szerint - például a tulajdonságok vagy a szolgáltatások jellemzőinek fokozásával vagy eltávolításával.

5. Regisztráció

A Portálhoz való hozzáféréshez regisztráció és felhasználói fiók és/vagy díj szükséges. A regisztrációhoz meg kell adni a személyes adatokat és ki kell választani az egyedi, titkos jelszót. Személyes adatait a NetRange adatvédelmi irányelvei és az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően kezeljük.

Személyes adatainak teljesnek, pontosnak és valósnak kell lenniük. A NetRange fenntartja a jogot a felhasználói fiókjainak zárolására, ha azokat ésszerűtlen módon és/vagy az Általános felhasználói feltételei megsértésével nyitották.

6. Szoftver és szellemi tulajdonhoz fűződő jog

Bizonyos körülmények között, kiegészítő szoftverre lesz szükség a Portál használatához, vagy speciális App-ek való hozzáféréshez. A speciális szoftvert alkalmanként adjuk át Önnek a TV megvásárlásakor, a kiegészítő szoftvert később fogja megkapni. A szoftver legnagyobb része be van építve a TV-be, és felhasználóként nem férhet hozzá. A telepített szoftver külső személy tulajdonát képezi.

A szoftver használata esetén Ön kijelenti, hogy nem bontja szét, nem fejti fel a kódot, nem rongálja meg és nem módosítja a szoftvert. Kijelenti továbbá, hogy nem használja a szoftvert származtatott termékek kifejlesztésére és nem ad hozzáférési jogot a szoftverhez, nem terjeszti a szoftvert és nem engedélyez jogosulatlan, illegális vagy a jogszabályokkal ellentétes felhasználást.

Az aktuális Általános felhasználói feltételeket és a kapcsolódó összes licenc-megállapodást alkalmazni kell a szoftver használatára. A vonatkozó licenc-megállapodások alkalmazandók a szoftver külső személy által történő használata esetén.

A szoftver tulajdonjogát vegye figyelembe a szoftver használatakor. A NetRange fenntartja a jogot a szoftverhez és egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogra, mint például a szerzői jog, szabadalmi jog, kereskedelmi márkák és márkanevek.

7. A felelősség korlátozása és kizárása

A NetRange nem vállal felelősséget, ha egy App vagy a Portál nem felel meg a felhasználói követelményeknek, vagy a Portál használata a kívánt időszakban korlátozott vagy csak megszakításokkal lehetséges. A NetRange nem vállal felelősséget a Portálon és az interneten keresztül elérhető információkért és tartalmakért, azok felhasználásáért és megbízhatóságáért. Az Ön speciális garanciáit a TV megvásárlásával átadtuk. A garanciák, ideértve a kapcsolódó felelősség kizárásokat is, továbbra is érvényesek.

A NetRange nem fizet kártérítést a véletlen, közvetett és rendellenes károk esetén. Továbbá, a TV, a Portál vagy egy App használatából származó vagy ezekkel kapcsolatos következményes károkért (ide tartozik az elmaradt haszon vagy elmaradt megtakarítás), büntető célú kártérítésekért vagy adatvesztésből vagy az üzletfolytonosság megszakadásából adódó károkért nem vállalunk felelősséget, tekintet nélkül arra, hogy a szóban forgó károk polgári szabálysértésen, garancián, szerződésen vagy más jogelméleten alapulnak - akkor is, ha az adott kár lehetőségét NetRange-nek jelezték, vagy a NetRange tudott a kár lehetőségéről. A NetRange egyetemleges kártérítési felelőssége (az októl függetlenül) legfeljebb a TV vételáráig terjed. A korábban említett kizárási kritérium nem alkalmazandó súlyos gondatlanság, szándékos magatartás, vagy az életet, testi épséget vagy egészséget veszélyeztető cselekmény esetén. A jelen rendelkezést a jelen feltételekre alkalmazandó jog szerint megengedett legnagyobb mértékben kell alkalmazni.

8. Általános rendelkezések

Ön ezúton tudomásul veszi, hogy ha a NetRange nem gyakorolja jogait vagy jogi eszközeit, melyek a NetRange-t az alkalmazandó jog szerint megilletik, ez nem jelenti azt, hogy NetRange lemondana a szóban forgó jogokról, és az adott jogok és jogi eszközök továbbra is NetRange rendelkezésére állnak. Tudomásul veszi továbbá, hogy a NetRange a Portálon keresztül küld üzenetet Önnek az Általános felhasználói feltételei, stb. módosításáról. Ilyen esetben a NetRange kéri a módosított Általános felhasználói feltételei ismételt elfogadását.

Ha az Általános felhasználói feltételei bármely rendelkezését a bíróság hatálytalanná nyilvánítja, az adott rendelkezést törölni kell az Általános felhasználói feltételeiből. Ez az intézkedés nem érinti az Általános felhasználói feltételei többi rendelkezését. Az Általános felhasználói feltételei fennmaradó rendelkezései továbbra is hatályosak és érvényesíthetőek maradnak.

Tudomásul veszi az adott ország joga szerinti nem kizárólagos felelősséget. Tudomásul veszi, hogy a NetRange jogosult fizetési meghagyás kibocsátását [vagy ezzel egyenértékű, sürgős jogi védelem] kérni, a jogrendszer keretein belül. Az ENSZ áruk nemzetközi adásvételéről szóló megállapodása a jelen Általános felhasználói feltételeire nem alkalmazandó. A CISG használatát ezúton kategorikusan kizárjuk.

B. App-ek

 

1. Fogalom-meghatározások

Az App-ek audiovizuális elemek és ötletek, melyeket a NetRange vagy külső személy ajánl fel. Ezek többek között adatokat, filmeket, videókat, fényképeket, szoftvereket és játékokat tartalmaznak. Formatervek, illusztráció, képek, zene, hangok, információk és más, származtatott, meglévő vagy jövőbeni munka, minden médiában és formában. Az App-ek lefedik a NetRange vagy a külső személy teljes szolgáltatási és funkcionális kínálatát, amely az interneten általában hozzáférhető. Többek között ide tartoznak a zenék, filmek, videók, híradások, blogok, chat szolgáltatások, közösségi hálózat használata, információk, beszerzés, eladás, vásárlás, bérlés és a TV-re vonatkozó tanácsok.

2. Használat

A Portálon található App-ek kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra használhatók. Bármely más célú felhasználás tilos.

3. Regisztráció

Az App-ekhez való hozzáféréshez regisztráció és felhasználói fiók és/vagy díj szükséges. A regisztrációhoz meg kell adni a személyes adatokat és ki kell választani az egyedi, titkos jelszót. Személyes adatait a szolgáltató az adatvédelmi irányelvek és az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően kezeli. A regisztráció és a felhasználói fiók létrehozása, valamint a külső személy költségeire vonatkozó App díjszabás képezik az érintett külső személy irányelveinek és az Általános felhasználói feltételeinek alapját.

4. Felelősség kizárása

A Portálon keresztül lehívott App-eket a NetRange nem ellenőrzi. Az Ön TV-je lehetővé teszi, hogy az interneten keresztül hozzáférjen az App-ekhez és azokat fogadja. A NetRange nem rendelkezik szerkesztői hozzáféréssel a mások által készített és az Ön TV-jére a Portálon keresztül érkező App-ekhez, ezért nem vállal felelősséget az App-ekért, azok tartalmáért, jellegéért vagy elkészítésükért. A NetRange nem nyújt garanciát az App-ek teljes vagy időben történő elkészülésére, sem a tartalom helyességéért, pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Ön tudomásul veszi és kijelenti, hogy az App-eket saját kockázatára használja.

5. App-tulajdonosok jogai

Az App-eket szerzői jog vagy más szellemi tulajdonhoz fűződő jog vagy vagyoni tulajdonjog védi. Bizonyos körülmények között speciális App-ek használatához saját költségen alapuló és saját kockázatra vállalt licenc vagy más engedély szükséges. Kijelenti, hogy felelősséget vállal a szükséges licencek és engedélyek beszerzéséért. Kijelenti, hogy kizárólagos felelősséget vállal a szükséges licencek vagy engedélyek beszerzésének hiányából adódó károkért. Kijelenti, hogy a NetRange nem felelős az Ön által használt tartalmakért.

C. Adatvédelem

A NetRange nagy hangsúlyt fektet a NetRange-re feltöltött személyes adatok védelmére. A NetRange alkalmanként „sütiket” használ a személyes adatok elnyerése és tárolása érdekében, a Portál használatának biztosítására (például, az ország szerinti beállítások és az Általános felhasználói feltételei mentéséhez).

A Portál használata során és az általános felhasználói feltételek elfogadásakor a felhasználó kijelenti, hogy a felhasználás a NetRange, külső személy vagy aktuális hirdetők hirdetéseihez és kapcsolatokhoz, adminisztratív értesítésekhez, hírlevélhez vagy (szükség esetén) más anyagokhoz kötődik. A hirdetés és a kapcsolattartás a Portál szolgáltatások részét képezi, regisztráció nem szükséges. A különleges szolgáltatások vagy tartalmak nem hozzáférhetők kiskorúak vagy más felhasználók részére.

D. Kapcsolattartó

A Portált a NetRange MMH GmbH, Mönckebergstr. 22, 20095 Hamburg, Németország bocsátja rendelkezésre. E-mailben a következő címen érhető el: info@netrange.com. Az Általános felhasználói feltételei online elolvashatók a következő honlapon: http://www.netrange.com/terms.

 

 

About

As a pioneer in Smart TV and automotive portals and ecosystems, NetRange provides a global, cloud-based app portal with fully copyrighted content, including: world-leading VoD services, linear TV channels, sports, music, and games. We offer all entertainment apps for tier-one CE manufacturers and global operators. Our mission is to build a sustainable app portal that creates value for end-users, while also utilizing the portal product for business clients to generate continuous revenue and help brands establish closer customer relationships with their end-users.