Skip to main content
Please wait...

terms-et

NetRange'i üldised kasutustingimused nutiteleri jaoks

 

Teie internetiühendusega teler (edaspidi seade) kasutab internetiteenuse funktsiooni (edaspidi portaal). See võimaldab teil kasutada interneti kaudu kolmandate osapoolte teenuseid, sisu, tarkvara ja tooteid. Lisaks on teil juurdepääs avatud internetisisule.

A. Üldtingimused

 

1. Teie suhe NetRange'iga

Teie lepinguline partner portaali ja kõigi toodete kasutamiseks, millele pääsete juurde portaali või näiteks kolmandate osapoolte teenuste, tarkvara ja teenusefunktsioonide (edaspidi rakendused) kaudu, on NetRange MMH GmbH (edaspidi NetRange). NetRange'i üldised kasutustingimused hõlmavad portaali kasutamist ning juurdepääsu rakendustele ja avatud internetisisule ning esindavad juriidiliselt siduvat lepingut teie ja NetRange'i vahel. Need üldised kasutustingimused täiendavad teile seadmete ostmisel edastatud tingimusi ja vastutusest vabastamise klausleid ega mõjuta nende kehtivust.

2. Üldiste kasutustingimustega nõustumine

Portaali kasutamine eeldab üldiste kasutustingimustega nõustumist. Samas peate olema teile kehtiva seadussüsteemi kohaselt täisealine, välja arvatud juhul, kui tegutsete oma seadusliku esindaja eelneval nõusolekul vastavalt teile kehtivale seadussüsteemile. Kui te ei nõustu üldiste kasutustingimustega, kas või osaliselt, ei saa juurdepääsu portaalile ega rakendustele garanteerida. Portaali kasutamisega nõustute, et üldised kasutustingimused on teile juriidiliselt kohaldatavad. Lisaks kinnitate ja nõustute, et kui kasutate portaali, loetakse seda üldiste kasutustingimustega nõustumiseks.

3. Muudatused telerile

Rakendusi saab kasutada teleris portaali kaudu. Juurdepääsu rakendustele saab garanteerida vaid juhul, kui telerile ei tehta ühtegi muudatust. Käesolevaga nõustute, et te ei tee telerile ühtegi muudatust ega proovi seda teha. Käesolevaga nõustute, et te ei hoidu kõrvale teatud sisule või vastava sisu õigustele juurdepääsuks kehtestatud tehnilistest kontrollmeetmetest ega proovi seda teha. Käesolevaga nõustute, et te ei hoidu kõrvale koopiakaitsesüsteemidest ega proovi seda teha. Käesolevaga nõustute, et te ei krüpti krüptograafilisi šifreid ega proovi seda teha. Lisaks ei tohi te tühistada teleris olevaid turvafunktsioone ega proovida seda teha. Käesolevaga nõustute, et te ei kasuta telerit volitamata eesmärgil, ebaseaduslikult või eeskirjade vastaselt.

4. Portaali ja rakenduste kasutamine

Portaali ja rakenduste kasutamine eeldab toimivat internetiühendust. NetRange osutab portaaliteenust ilma garantiita. Juurdepääsu avatud internetisisule või portaalile võidakse piirata või see võidakse keelata igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta. NetRange ei garanteeri püsivat juurdepääsu teatud rakendusele. NetRange'il on õigus igal ajal rakendusi muuta või lisada. NetRange'il on lubatud muuta portaali funktsioone – näiteks funktsioone või teenusefunktsioone täiustades või eemaldades – omal äranägemisel.

5. Registreerimine

Juurdepääsuks portaalile võib olla vajalik registreerimine, kasutajakonto loomine ja/või tasu maksmine. Registreerimisel võidakse nõuda isikuandmete sisestamist ja kordumatu parooli valimist. Teie isikuandmeid käsitletakse vastavalt NetRange'i andmekaitse-eeskirjadele ja kohaldatavatele andmekaitseseadustele.

Teie isikuandmed peavad olema terviklikud, õiged ja tõesed. NetRange säilitab õiguse blokeerida kasutajakontod, mis on loodud põhjendamatul viisil ja/või rikuvad üldisi kasutustingimusi.

6. Tarkvara ja intellektuaalomandi õigused

Teatud olukordades on teil vaja portaali kasutamiseks või teatud rakendustele juurdepääsuks lisatarkvara. Vahel on spetsiaalne tarkvara teleri ostmisel seadmega kaasas ja lisatarkvara edastatakse teile hiljem. Suurem osa tarkvarast on telerisse integreeritud ja teil puudub sellele kasutajana juurdepääs. Installitud tarkvara on kolmandate osapoolte vara.

Tarkvara kasutamisega nõustute, et te ei demonteeri, dekompileeri või muuda tarkvara ega taasta seda varasemale versioonile. Lisaks nõustute käesolevaga, et te ei kasuta tarkvara teisendtoodete arendamiseks ega määra sellele mingeid all-litsentse, ei levita tarkvara ega kasuta seda volitamata eesmärgil, ebaseaduslikult või eeskirjade vastaselt.

Selle tarkvara kasutamisele kehtivad need üldised kasutustingimused ja kõik sellega seotud litsentsilepingud. Kolmandate osapoolte tarkvara kasutamisele kehtivad vastavad litsentsilepingud.

Tarkvara kasutamisel tuleb järgida tarkvara omandiõigusi. NetRange säilitab kõik tarkvara ja muu intellektuaalomandiga seotud õigused, nagu autoriõigus, patendiõigused ning äriliste kaubamärkide ja kaubamärginimede õigused.

7. Vastutuse välistamine ja piiramine

NetRange ei vastuta, kui portaal või rakendus ei vasta kasutaja nõuetele või kui portaali kasutamine soovitud ajal ei toimi piirangute või katkestusteta. NetRange ei vastuta teabe, portaali ja interneti kaudu juurdepääsetava sisu, selle kasutamise ega usaldusväärsuse eest. Spetsiaalsed garantiid anti teile üle teleri ostmisel. Need garantiid koos nendega seotud vastutuse välistustega on jätkuvalt kehtivad.

NetRange ei hüvita juhuslikke, kaudseid ega ebatavalisi kahjusid. Ühtlasi ei hüvitata tulenevaid (st saamata jäänud tulu või säästudest ilmajäämine) või karistuslikke kahjusid või andmete kaotsimineku või äritegevuse katkemisega seotud kahjusid, mis tulenevad teleri, portaali või rakenduse kasutamisest või on sellega seotud, olenemata sellest, kas nimetatud kahjud tulenevad tsiviilõiguse rikkumisest, garantiist, lepingust või muust õigusteooriast – isegi kui NetRange'i on nende kahjude võimalikkusest teavitatud. NetRange'i kaasvastutus kahjude eest (olenemata nende põhjustest) on maksimaalselt summa, mille maksite teleri eest. Eelnevalt kirjeldatud välistuskriteerium ei kehti raske hooletuse, tahtliku tegevuse või kehavigastuste, tervisekahjustuste või eluohtlike vigastuste tekitamise korral. See punkt kehtib nendele tingimustele kohaldatava seadusega maksimaalselt lubatud määral.

8. Üldsätted

Käesolevaga nõustute, et kui NetRange ei rakenda kohaldatavast seadusest tulenevaid õigusi või õiguslikke meetmeid, ei tähenda see ametlikku loobumist nendest õigustest ning NetRange saab kohaldatavaid õigusi või õiguslikke meetmeid jätkuvalt rakendada. Käesolevaga nõustute, et NetRange saadab teile portaali kaudu sõnumeid muudatuste kohta üldistes kasutustingimustes jne. Sellisel juhul palub NetRange teil muudetud üldiste kasutustingimustega uuesti nõustuda.

Kui nende üldiste kasutustingimuste mõni säte tunnistatakse kohtus õigustühiseks, kustutatakse vastav säte üldistest kasutustingimustest. Nii ei mõjuta see ülejäänud üldisi kasutustingimusi. Ülejäänud üldised kasutustingimused jäävad kehtima.

Käesolevaga nõustute kohaldatava riigi seadusest tuleneva mittevälistava vastutusega. Käesolevaga nõustute, et NetRange'il on lisaks õigus nõuda ajutiste määruste (või muu samaväärse kiireloomulise õiguskaitse) kehtestamist õigussüsteemi ulatuses. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni leping kaupade rahvusvahelise müügi kohta ei kehti nendele üldistele kasutustingimustele. Seetõttu on kaupade rahvusvahelise müügilepingu kasutamine kategooriliselt välistatud.

B. Rakendused

 

1. Mõisted

Rakendused on audiovisuaalsed elemendid ja ideed, mida pakub NetRange või mõni kolmas osapool. Need sisaldavad muu hulgas andmeid, materjale, filme, videoid, fotosid, tarkvara, mänge. Disainid, joonistused, pildid, muusika, helid, teave ja muud materjalid, sh tuletatud, olemasolevad või tulevased tööd, igas meediumi- ja muus vormingus. Rakendused hõlmavad suurt hulka NetRange'i või kolmandate osapoolte pakutavaid teenuseid ja funktsioone, mis on tavaliselt kasutatavad interneti kaudu. Need hõlmavad muu hulgas muusikat, filme, videoid, uudisteedastusi, blogisid, vestlusteenuseid, sotsiaalvõrkude kasutamist, teavet, hankimist, pakkumist, müüki, ostmist, rentimist ja nõuandeid teie teleri kohta.

2. Kasutamine

Kõiki portaalis olevaid rakendusi tohib kasutada ainult isiklikul mitteärilisel otstarbel. Muud kasutusviisid on keelatud.

3. Registreerimine

Juurdepääsuks rakendustele võib olla vajalik registreerimine, kasutajakonto loomine ja/või tasu maksmine. Registreerimisel võidakse nõuda isikuandmete sisestamist ja kordumatu parooli valimist. Teie isikuandmeid käsitletakse vastavalt teenusepakkuja andmekaitse-eeskirjadele ja kohaldatavatele andmekaitseseadustele. Kasutajakonto registreerimine ja seadistamine ning kolmandate osapoolte rakendustega kaasnevate tasude määr oleneb vastavate kolmandate osapoolte sisu suunistest ja üldistest kasutustingimustest.

4. Lahtiütlus

NetRange ei oma kontrolli portaali kaudu kasutatavate rakenduste üle. Neid rakendusi on teil võimalik kasutada oma teleris interneti kaudu. NetRange'il puudub toimetaja mõjuvõim teiste osapoolte loodud ja teie teleris portaali kaudu kasutatavate rakenduste üle ning NetRange loobub seetõttu igasugusest vastutusest seoses rakenduste, nende sisu, olemuse või loomisega. NetRange ei saa garanteerida rakenduste täielikku või õigeaegset loomist ega nende sisu õigsust, täpsust ega usaldusväärsust. Nõustute kasutama rakendusi omal vastutusel.

5. Rakenduseomanike õigused

Rakendusi saab kaitsta autoriõiguse ja teiste intellektuaal- või omandiõigustega. Teatud olukordades tuleb hankida teatud rakenduse kasutamiseks vajalik litsents või muu volitus omal kulul ja vastutusel. Mõistate, et vajalikud litsentsid ja volitused tuleb teil iseseisvalt hankida. Mõistate, et vastutate ainuisikuliselt kahjude eest, mis on tingitud vastavate litsentside või volituste hankimata jätmisest. Käesolevaga nõustute, et NetRange ei vastuta teie sisukasutuse eest.

C. Andmekaitse

NetRange pöörab suurt tähelepanu teie NetRange'ile esitatud isikuandmete kaitsmisele. NetRange kasutab teatud isikuandmete hõivamiseks ja talletamiseks aeg-ajalt küpsiseid, et tagada portaali funktsionaalsus (nt teie riigisätete ja üldiste kasutustingimustega nõusoleku salvestamiseks).

Portaali kasutamise ja kehtivate üldiste kasutustingimuste tunnistamisega nõustub kasutaja, et kasutamisega kaasnevad reklaam ja sõnumid, mida edastab NetRange või mõni kolmas osapool, või jooksvad teadaanded, administratiivsed teavitused, uudiskirjad ja vajaduse korral muud materjalid. Reklaamid ja ühenduse võtmine kuuluvad portaaliteenuse juurde; registreerimine pole nõutav. Teatud teenused või sisu ei sobi alaealistele või teistele kasutajatele.

 

D. Kontaktandmed

Portaali toob teieni ettevõte NetRange MMH GmbH asukohaga Mönckebergstr. 22, 20095 Hamburg, Saksamaa. Meiega saab võtta ühendust e-posti teel aadressil info@netrange.com. Üldised kasutustingimused leiate ka aadressilt http://www.netrange.com/terms.

  

About

As a pioneer in Smart TV and automotive portals and ecosystems, NetRange provides a global, cloud-based app portal with fully copyrighted content, including: world-leading VoD services, linear TV channels, sports, music, and games. We offer all entertainment apps for tier-one CE manufacturers and global operators. Our mission is to build a sustainable app portal that creates value for end-users, while also utilizing the portal product for business clients to generate continuous revenue and help brands establish closer customer relationships with their end-users.