Skip to main content
Please wait...

terms-cs

Všeobecné uživatelské podmínky společnosti NetRange pro chytré televize

 

Vaše televize připojená k internetu („zařízení“) využívá funkci internetové služby („portál“). Díky ní máte prostřednictvím internetu přístup ke službám, obsahu, softwaru a produktům třetích stran. Kromě toho získáte přístup k otevřenému internetovému obsahu.

A. Všeobecné podmínky

 

1. Váš vztah se společností NetRange

Vaším smluvním partnerem pro využívání portálu a všech produktů, k nimž můžete mít přístup prostřednictvím portálu nebo třetích stran, například služeb, softwaru a obslužných prvků („aplikace“), je společnost NetRange MMH GmbH („NetRange“). Všeobecné uživatelské podmínky společnosti NetRange zahrnují používání portálu, přístup k aplikacím, přístup k otevřenému internetovému obsahu a představují právně závaznou dohodu mezi vámi a společností NetRange. Tyto Všeobecné uživatelské podmínky doplňují podmínky a ustanovení o vyloučení odpovědnosti, které jste obdrželi při nákupu zařízení, a nemají vliv na jejich platnost.

2. Souhlas se Všeobecnými uživatelskými podmínkami

Předpokladem pro používání portálu je souhlas se Všeobecnými uživatelskými podmínkami. Pokud nejednáte na základě předchozího souhlasu vašeho právního zástupce podle právního systému, který se na vás vztahuje, musíte být podle tohoto právního systému rovněž zletilí. Pokud zcela nebo dokoncen jen zčásti nesouhlasíte se Všeobecnými uživatelskými podmínkami, nelze zaručit přístup k portálu a aplikacím. Používáním portálu souhlasíte s tím, že jsou pro vás aktuální Všeobecné uživatelské podmínky právně závazné. Kromě toho berete na vědomí a souhlasíte, že vaše používání portálu je považováno za souhlas se Všeobecnými uživatelskými podmínkami.

3. Úpravy televize

Aplikace lze na vaší televizi spouštět prostřednictvím portálu. Přístup k těmto aplikacím může být zaručen výhradně tehdy, nebude-li s televizí žádným způsobem manipulováno. Souhlasíte, že s televizí nebudete manipulovat, ani se o to nebudete pokoušet. Souhlasíte, že nebudete obcházet technická opatření na kontrolu přístupu ke konkrétnímu obsahu nebo práva k tomuto obsahu, ani se o to nebudete pokoušet. Souhlasíte, že nebudete obcházet systémy ochrany proti kopírování, ani se o to nebudete pokoušet. Souhlasíte, že nebudete dešifrovat kryptografické šifrovací klíče, ani se o to nebudete pokoušet. Nebudete rovněž deaktivovat bezpečnostní funkce, kterými je vaše televize vybavena, ani se o to nebudete pokoušet. Souhlasíte, že nebudete televizi používat k neoprávněným či nelegálním účelům nebo v rozporu s předpisy.

4. Používání portálu a aplikací

Předpokladem pro používání portálu a aplikací je funkční připojení k internetu. Společnost NetRange poskytuje portál bez záruky. Poskytnutí přístupu k otevřenému internetovému obsahu nebo k portálu může být kdykoli a bez oznámení omezeno nebo zrušeno. Společnost NetRange nijak nezaručuje trvalý přístup ke konkrétní aplikaci. Společnost NetRange je oprávněna kdykoli aplikace upravovat nebo přidávat. Společnost NetRange je dle vlastního uvážení oprávněna měnit funkce portálu – například prostřednictvím zdokonalování nebo odstraňování funkcí nebo obslužných prvků.

5. Registrace

Pro přístup k portálu může být nezbytná registrace, vytvoření uživatelského účtu a/nebo uhrazení poplatku. Registrace může vyžadovat přípravu osobních údajů a výběr jedinečného a tajného hesla. S vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu se směrnicemi společnosti NetRange na ochranu osobních údajů a příslušnými zákony o ochraně údajů.

Vaše osobní údaje musí být úplné, správné a pravdivé. Společnost NetRange si vyhrazuje právo zablokovat uživatelské účty zřízené neodpovídajícím způsobem a/nebo porušující Všeobecné uživatelské podmínky.

6. Software a práva duševního vlastnictví

Za určitých okolností budete k použití portálu nebo k přístupu ke konkrétním aplikacím potřebovat další software. Příležitostně lze získat speciální software při nákupu televize. Další software můžete získat v budoucnosti. Software je z větší části vestavěn v televizi a jakožto uživatel k němu nemáte přístup. Nainstalovaný software je majetkem třetích stran.

Souhlasíte, že při používání softwaru ho nebudete nijak rozkládat, dekompilovat, provádět reverzní inženýrství ani ho nijak měnit. Kromě toho souhlasíte, že nebudete software používat k vývoji odvozených produktů, nebudete k němu udělovat žádné sublicence, distribuovat ho ani používat k neoprávněným účelům, protizákonně nebo v rozporu s předpisy.

Na používání tohoto softwaru se vztahují aktuální Všeobecné uživatelské podmínky a všechny s nimi spojené licenční smlouvy. Na používání softwaru třetími stranami se vztahují příslušné licenční smlouvy.

Používáním softwaru nejsou dotčena vlastnická práva k softwaru. Společnost NetRange si vyhrazuje všechna práva k softwaru a dalšímu duševnímu vlastnictví, např. autorská práva, patentová práva a práva k obchodním značkám a názvům značek.

7. Vyloučení a omezení odpovědnosti

Společnost NetRange nepřebírá žádnou odpovědnost v případech, kdy nebude portál nebo aplikace odpovídat požadavkům uživatele, nebo za to, že bude používání portálu probíhat v požadovaném čase bez omezení nebo přerušení. Společnost NetRange nepřebírá žádnou odpovědnost za informace, obsah přístupný prostřednictvím portálu a internetu a za jejich použití a spolehlivost. Vaše zvláštní záruky byly předány při nákupu vaší televize. Platnost těchto záruk, včetně s nimi souvisejícími vyloučeními odpovědnosti, nadále trvá.

Společnost NetRange nevyplácí žádné náhrady za náhodné, nepřímé a neobvyklé škody. Kromě toho nejsou akceptovány náhrady následných škod (tedy ušlého zisku a ušlých úspor), sankční náhrady škod nebo náhrady škody v případě ztráty dat nebo narušení obchodní činnosti v důsledku použití televize, portálu či aplikace nebo související s nimi, a to bez ohledu na to, vyplývají-li tyto škody z porušení zákona, záruky, smlouvy nebo jiného právního instrumentu – i když byla společnost NetRange o těchto škodách informována nebo o takové možnosti věděla. Nejvyšší celková odpovědnost společnosti NetRange za škody (bez ohledu na příčinu) se rovná částce, kterou jste zaplatili za nákup televize. Výše uvedená kritéria vyloučení neplatí v případech hrubé nedbalosti, úmyslného jednání nebo poškození života, tělesného poškození či újmy na zdraví. Tento článek také v největším možném rozsahu platí podle právních předpisů, které se vztahují na tyto podmínky.

8. Všeobecná ustanovení

Souhlasíte, že pokud společnost NetRange nebude vykonávat nebo uplatňovat práva nebo právní prostředky, případně práva a právní prostředky, které společnosti NetRange náleží podle platných právních předpisů, nebude to považováno za formální zřeknutí se těchto práv ze strany společnosti NetRange a příslušná práva či právní prostředky bude mít společnost NetRange nadále k dispozici. Souhlasíte, že vám bude společnost NetRange prostřednictvím portálu zasílat oznámení o změnách Všeobecných uživatelských podmínek atd. V takovém případě vás společnost NetRange požádá o opětovný souhlas se změněnými Všeobecnými uživatelskými podmínkami.

Bude-li některé ustanovení těchto Všeobecných uživatelských podmínek soudem shledáno za právně neúčinné, bude toto ustanovení ze Všeobecných uživatelských podmínek vyňato. Zbývající ustanovení Všeobecných uživatelských podmínek tím zůstanou nedotčena. Tato zbývající ustanovení budou nadále platná a vynutitelná.

Souhlasíte s nevýhradní odpovědností práva příslušné země. Souhlasíte, že společnost NetRange je rovněž oprávněna v rámci právního systému požadovat předběžná opatření (nebo jinou rovnocennou naléhavou právní ochranu). Na aktuální Všeobecné uživatelské podmínky se nevztahuje Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží. Použití Úmluvy o mezinárodní koupi zboží je tímto kategoricky vyloučeno.

B. Aplikace

 

1. Definice

Aplikace jsou audiovizuálními prvky a nápady, které jsou nabízeny společností NetRange nebo třetími stranami. Mimo jiné obsahují data, relevantní filmy, videa, fotografie, software, hry. Návrhy, umělecká ztvárnění, obrázky, hudbu, zvuky, informace a další materiály, včetně odvozených, stávajících či budoucích děl na všech médiích a ve všech formátech. Aplikace jsou určeny k celé řadě služeb a funkcí nabízených společností NetRange nebo třetími stranami, které jsou obvykle přístupné prostřednictvím internetu. Ty mimo jiné zahrnují dostupnost hudby, filmů, videí, přenosy zpráv, blogy, služby chatu, používání sociálních sítí, informace, nákup, poskytování, prodej, koupi, pronájem a poradenství pro vaši televizi.

2. Použití

Použití všech aplikací z portálu je omezeno výhradně na osobní, nekomerční použití. Jiná použití jsou zakázána.

3. Registrace

Pro přístup k aplikacím může být nezbytná registrace, vytvoření uživatelského účtu a/nebo uhrazení poplatku. Registrace může vyžadovat přípravu osobních údajů a výběr jedinečného a tajného hesla. S vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu se směrnicemi poskytovatele služeb na ochranu osobních údajů a příslušnými zákony o ochraně údajů. Registrace a vytvoření uživatelského účtu a výše poplatků zpoplatněných aplikací třetích stran se řídí směrnicemi a všeobecnými uživatelskými podmínkami týkajícími se obsahu příslušných třetích stran.

4. Odmítnutí odpovědnosti

Aplikace, které lze spouštět prostřednictvím portálu, nepodléhají kontrole společnosti NetRange. Vaše televize vám umožňuje přístup k těmto aplikacím a jejich přijímání prostřednictvím internetu. Společnost NetRange nemá žádný redakční vliv na všechny aplikace vyhotovené jinými stranami a přijímané vaší televizí prostřednictvím portálu, a nepřebírá tedy žádnou odpovědnost za aplikace, jejich obsah nebo jejich povahu či vyhotovení. Společnost NetRange nemůže přijmout žádné záruky za úplné nebo včasné vyhotovení aplikací ani za správnost, přesnost či spolehlivost obsahu. Berete na vědomí a souhlasíte, že aplikace budete používat na vlastní riziko.

5. Práva vlastníků aplikací

Aplikace mohou být chráněny autorským právem nebo jinými právy duševního vlastnictví či jinými vlastnickými právy. Za určitých okolností je k použití konkrétních aplikací nutné získání licence nebo jiného oprávnění na vlastní výdaje a riziko. Berete na vědomí, že odpovídáte za získání požadovaných licencí či oprávnění. Berete na vědomí, že výhradně odpovídáte za škody vzniklé v důsledku chybějících příslušných licencí či oprávnění. Souhlasíte, že společnost NetRange nenese odpovědnost za používání obsahu vaší osobou.

C. Ochrana údajů

Společnost NetRange klade velký důraz na ochranu osobních údajů, které jí předáváte. Společnost NetRange bude příležitostně k získání a ukládání vašich osobních údajů používat soubory „cookies“, aby bylo zajištěno lepší fungování portálu (například k uložení vašeho nastavení země a vašeho souhlasu s těmito Všeobecnými uživatelskými podmínkami).

Používáním portálu a přijetím platných Všeobecných uživatelských podmínek uživatel souhlasí, že je toto používání spjato s reklamou a kontaktováním prováděným pomocí zpráv od společnosti NetRange či třetích stran, případně dle potřeby pomocí aktuálních oznámení, administrativních oznámení, newsletterů či jiných materiálů. Reklama a kontaktování je součástí služby portálu a neprobíhá v souvislosti s nimi registrace. Konkrétní služby nebo obsah nemusí být vhodné pro mladistvé či jiné uživatele.

D. Kontaktní údaje

Portál vám poskytuje společnost NetRange MMH GmbH, Mönckebergstr. 22, 20095 Hamburg, Německo. Můžete nás kontaktovat zasláním e-mailu na adresu info@netrange.com. Tyto Všeobecné uživatelské podmínky si můžete přečíst i on-line na adrese http://www.netrange.com/terms.

  

About

As a pioneer in Smart TV and automotive portals and ecosystems, NetRange provides a global, cloud-based app portal with fully copyrighted content, including: world-leading VoD services, linear TV channels, sports, music, and games. We offer all entertainment apps for tier-one CE manufacturers and global operators. Our mission is to build a sustainable app portal that creates value for end-users, while also utilizing the portal product for business clients to generate continuous revenue and help brands establish closer customer relationships with their end-users.