Skip to main content
Please wait...

terms-bg

Общи условия на NetRange за ползване на смарт телевизор

 

Вашият свързан с интернет телевизор („устройство“) използва функционалност за интернет услуги („портал“). Тя Ви дава възможност за достъп до услуги, съдържание, софтуер и продукти от трети страни през интернет. В допълнение, Вие получавате достъп до отворено съдържание в интернет.

A. Общи условия

 

1. Вашите отношения с NetRange

Вашият контрагент по договора за ползване на портала и всички продукти, които можете да ползвате през портала или чрез трети страни, като например услуги, софтуер и функционални услуги („приложения“), е NetRange MMH GmbH („NetRange“). Общите условия за ползване на NetRange обхващат използването на портала, достъпа до приложения, достъпа до отворено съдържание в интернет и представляват правно обвързващо споразумение между Вас и NetRange. Настоящите общи условия за ползване допълват условията и клаузите за изключване на отговорност, с които сте били запознати при закупуването на Вашето устройство, и не оказват влияние върху валидността на настоящите условия.

2. Съгласие с общите условия за ползване

Използването на портала предполага приемането на настоящите общи условия за ползване. Същевременно е необходимо да сте навършили пълнолетие съгласно местните закони, освен ако не действате с предварителното съгласие на Вашия законен настойник по съгласно местните закони. В случай че не сте съгласни с настоящите общи условия за ползване - дори и само с някои от тях - достъпът до портала и до приложенията не може да бъде гарантиран. Използвайки портала, Вие приемате, че настоящите общи условия за ползване са законно приложими за Вас. В допълнение, Вие разбирате и приемате, че използването му се счита на равносилно на приемане на настоящите общи условия.

3. Промени по телевизора

Приложенията могат да се извикват чрез Вашия телевизор посредством портала. Достъпът до тези приложения може да бъде гарантиран само ако телевизорът не е манипулиран по никакъв начин. Вие се съгласявате да не манипулирате телевизора и да не се опитвате да правите това. Вие се съгласявате да не заобикаляте техническите мерки за контролиране на достъпа до определено съдържание или права върху такова съдържание и да не се опитвате да правите това. Вие се съгласявате да не заобикаляте системите за защита срещу копиране и да не се опитвате да правите това. Вие се съгласявате да не кодирате криптографски шифрови ключове и да не се опитвате да правите това. Също така Вие няма да възпрепятствате функциите за сигурност, прилагани в телевизора, и няма да се опитвате да правите това. Вие се съгласявате да не използвате телевизора за неразрешени цели или незаконно, както и в противоречие със законовите разпоредби.

4. Използване на портала и приложенията

Използването на портала и приложенията предполага работеща интернет връзка. Порталът се предоставя от NetRange без гаранция. Осигуряването на достъп до отворено съдържание в интернет или до портала може да бъде ограничено или прекратено по всяко време и без предварително известие. NetRange не поема гаранция за непрекъснат достъп до никое конкретно приложение. NetRange има право да коригира и да добавя приложения по всяко време. NetRange е упълномощен да променя функциите на портала - например чрез добавяне или премахване на функции или услуги - по свое собствено усмотрение.

5. Регистрация

Достъпът до портала може да изисква регистрация, създаване на потребителски профил и/или заплащането на такса. Регистрацията може да налага обработката на лични данни и избор на уникална и тайна парола. С Вашите лични данни се борави в съответствие с правилата за лични данни на NetRange и приложимите закони за защита на личните данни.

Вашите лични данни трябва да бъдат пълни, точни и верни. NetRange си запазва правото да блокира потребителски профили, ако същите са били създадени по неподходящ начин и/или в нарушение на настоящите общи условия за ползване.

6. Софтуер и права върху интелектуалната собственост

При определени обстоятелства ще Ви е нужен допълнителен софтуер, за да използвате портала или да имате достъп до определени приложения. В някои случаи такъв специален софтуер Ви е бил предоставен при закупуване на телевизора, като допълнителен софтуер ще получавате и за в бъдеще. В по-голямата си част софтуерът е вграден в телевизора и не е достъпен за Вас като потребител. Инсталираният софтуерът е собственост на трети страни.

Използвайки софтуера, Вие се съгласявате да не предприемате каквото и да било деинсталиране, декомпилиране, връщане към предишно състояние или промяна на софтуера. Освен това, Вие се съгласявате да не използвате софтуера за разработката на производни и да не преотстъпвате лиценза си за софтуера, да не разпространявате софтуера и да не го използвате за неразрешени цели или незаконно, или в противоречие със законовите разпоредби.

Настоящите общи условия за ползване и всички лицензионни споразумения, свързани с тях, се прилагат към използването на този софтуер. При използването на софтуер на трети страни се прилагат съответните лицензионни споразумения.

Правата на собственост върху софтуера продължават да съществуват, докато го използвате. NetRange си запазва всички права върху софтуера и друга интелектуална собственост, като авторски права, патентни права и права върху търговски марки и наименования.

7. Изключване и ограничаване на отговорността

NetRange не носи отговорност, в случай че порталът или някое приложение не отговаря на изискванията на потребителя или че използването на портала не може да се осъществи в желаното време, без ограничения или прекъсвания. NetRange не носи отговорност за информация или съдържание, достъпни през портала и интернет, нито за използването и надеждността им. Вашите специални гаранции отпадат при закупуване на телевизора. Настоящите гаранции, включително свързаните с тях откази от отговорност, остават в сила.

NetRange не изплаща обезщетения за случайни, косвени и нетипични щети. Също така не се приемат и произтичащи щети (пропуснати ползи или загубени спестявания) или наказателни вреди, или щети, причинени от загуба на данни или прекъсвания на търговска дейност, които произтичат от използването на телевизора, на портала или на някое приложение, или които са свързани с тях, независимо от това дали тези щети са базирани на гражданско правонарушение, гаранция, договор, или друга правна теория - дори ако възможността за такива щети се свързва с NetRange или такава възможност е допустима. Максималният размер на сумарната отговорност на NetRange за щети (независимо от причините) възлиза на сумата, платена от Вас за телевизора. Споменатите по-горе критерии на изключване не се прилагат в случаите на груба небрежност, при умишлени действия или при опасност за живота, наранявания по тялото или вреди за здравето. Този член също така се прилага към настоящите условия до най-голямата възможна съгласно приложимото законодателство степен.

8. Общи разпоредби

В случай че NetRange не упражни или не приложи правата или правните средства, или правата или правните средства, полагащи се на NetRange в съответствие с приложимото законодателство, това не може да се тълкува като официален отказ от тези права от страна на NetRange и NetRange си запазва правото да упражни приложимите права или правни средства. Вие се съгласявате, че NetRange ще Ви изпраща съобщения през портала относно промени в общите условия за ползване и т.н. В такъв случай NetRange ще поиска отново Вашето съгласие с променените общи условия за ползване.

В случай че някоя разпоредба от настоящите общи условия за ползване бъде определена от съда за недействителна, същата тази клауза отпада от общите условия за ползване. Това не влияе на валидността на останалата част от общите условия за ползване. Оставащата част от общите условия за ползване продължава да бъде в сила и подлежи на изпълнение.

Вие се съгласявате с неизключителната отговорност на правото на съответната държава. Вие се съгласявате, че NetRange също има право да поиска временни разпореждания [или друга също толкова спешна правна защита] в рамките на една правна система. Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки (CISG) не се прилага за настоящите общи условия за ползване. С настоящето прилагането на CISG се изключва категорично.

Б. Приложения

 

1. Дефиниции

Приложенията са аудио-визуални елементи и идеи, които се предлагат от NetRange или от трети страни. Наред с други неща, в тях се съдържат данни, материални филми, видеоклипове, снимки, софтуер и игри. Дизайни, произведения на изкуството, снимки, музика, звуци, информация и други материали, включително производни, съществуващи или бъдещи творби, във всички медии и всички формати. Приложенията покриват цяла гама от услуги и функции, предлагани от NetRange или от трети страни, които обикновено са достъпни през интернет. Наред с други неща, те включват достъпност на музика, филми, видеоклипове, новинарски емисии, блогове, чат услуги, използване на социални мрежи, информация, предоставяне, продажба, покупка, наемане и съвети за Вашия телевизор.

2. Използване

Използването на всички приложения, съдържащи се в портала, се ограничава изключително до лична, некомерсиална употреба. Всякаква друга употреба е забранена.

3. Регистрация

Достъпът до приложенията може да изисква регистрация, създаване на потребителски профил и/или такса. Регистрацията може да налага обработката на лични данни и избор на уникална и тайна парола. С Вашите лични данни се борави в съответствие с правилата за лични данни на доставчика на услуги и приложимите закони за защита на личните данни. Регистрацията и създаването на потребителски профил, както и размера на таксите за приложения на трети страни, за които се изисква заплащане, са заложени в насоките и общите условия за ползване на съдържанието на съответните трети страни.

4. Ограничение на отговорността

Приложения, които се стартират през портала, не подлежат на контрол от NetRange. Вашият телевизор ви дава възможност за достъп до тези приложения и ползването им през интернет. NetRange няма редакционно влияние върху всичките приложения, изготвени от други страни и получени на Вашия телевизор през портала, и следователно не поема отговорност за приложенията и за съдържанието им, нито за тяхното естество или изготвяне. NetRange не може да поеме гаранция за цялостното или навременното изготвяне на приложенията, както и за коректността, точността и надеждността на съдържанието. Вие взимате предвид горното и се съгласявате да използвате приложенията на свой собствен риск.

5. Права на собствениците на приложения

Приложенията може да бъдат защитени с авторско право или чрез други права на интелектуална или друга собственост. При определени обстоятелства, за да използвате определени приложения, е необходимо получаването на лиценз или друго разрешение за собствена сметка и на собствен риск. Вие разбирате, че сте отговорни за получаването на необходимите лицензи или разрешения. Вие разбирате, че носите цялата отговорност за вреди, които възникнат поради това, че не сте получили съответните лицензи или разрешения. Вие се съгласявате, че NetRange не носи отговорност за използването на съдържание от Ваша страна.

В. Защита на личните данни

NetRange отдава голямо значение на защитата на личните Ви данни, които Вие поверявате на NetRange. Понякога NetRange ще използва "бисквитки", с цел записване и съхранение на някои от Вашите лични данни, за да се гарантира функционалността на портала (например, за да съхраним настройките за страната Ви и съгласието Ви с настоящите общи условия за ползване).

Чрез използването на портала и признаването на приложимите общи условия за ползване, потребителят се съгласява, че тази употреба е обвързана с реклама и контакти чрез съобщения от NetRange или от трети страни или текущи съобщения, административни уведомления, бюлетини и други материали, ако е необходимо. Рекламата и контактите са част от услугата на портала; не се предлага регистрация. Възможно е специфични услуги или съдържание да не са подходящи за непълнолетни или други потребители.

Г. Данни за връзка

Порталът Ви е предоставен от NetRange MMH GmbH, ул. Mönckebergstr. 22, Хамбург 20095, Германия. Можете да се свържете с нас по имейл на info@netrange.com. Можете също да прочетете настоящите общи условия за ползване онлайн на http://www.netrange.com/terms. 

About

As a pioneer in Smart TV and automotive portals and ecosystems, NetRange provides a global, cloud-based app portal with fully copyrighted content, including: world-leading VoD services, linear TV channels, sports, music, and games. We offer all entertainment apps for tier-one CE manufacturers and global operators. Our mission is to build a sustainable app portal that creates value for end-users, while also utilizing the portal product for business clients to generate continuous revenue and help brands establish closer customer relationships with their end-users.